Rannu

Uudised

RSS feed RSS

20. Aprill 2015
Kokkuvõte küsitlusest Rannu kooli õpilastele ja lastevanematele

 Küsitluse eesmärk 

Rannu Kool viis käesoleva aasta veebruaris läbi küsitluse lapsevanematele ja õpilastele. Küsitluse eesmärk oli uurida õpilaste ja lapsevanemate rahulolu valdkondades, nagu suhted koolis, õppetöö läbiviimine, kooli keskkond, kooli maine, üldine rahulolu kooliga ning kooli eripära.

2015 aastaga lõpeb Rannu Kooli arengukava, seega tuleb käesoleval aastal koguda infot ja analüüsida tehtud tööd ning hetkeolukorda koolis uue arengukava koostamiseks. Oma senise tegevusele hinnangu andmiseks ja analüüsimiseks on erinevaid meetodeid. Eeskätt tuleb koolil hinnata senist tegevust vastavalt õppekavale, õigusaktidele, analüüsida  õppetöö läbiviimist ja  tulemuslikkust jne. Need on tegevused, millele saame anda hinnangu koolisiseselt.  Kui me soovime aga sisendit huvigruppide kohta, milleks antud kontekstis on lapsevanemad ja õpilased, siis on üheks võimaluseks teha seda küsitluse ja arutelu vormis. Võib öelda, et Rannu Kool on õpilaste arvu poolest väike kool ja me võiksime ka eeldada, et teame nii seda, mis meil on hästi ning mis mitte, kuid enne kui meil ei ole konkreetseid vastuseid, ei saa me ühtki adekvaatset järeldust teha. Rahulolu uurimise juures on otstarbekas keskenduda lihtsatena näivatele asjadele. Kõigepealt näiteks sellele, kuidas õpilane end koolis tunneb, mis seostub turvalisusega, nii vaimses kui füüsilises mõttes, õpetajate ja õpilaste omavahelise suhtlemisega, huvitegevusega hõivatusega, toitlustamisega koolis jne. Kogu koolikeskkond tervikuna mõjutab olulisel määral õpilaste õpitulemusi. Alles siis, kui elementaarsed vajadused on täidetud, saame rääkida motivatsiooni kujundamisest õppetöös või üldse mõistlikust  õppetöö läbiviimisest.  Rahulolu on minu hinnangul üsna konkreetne faktor, kui me püstitame eesmärgi, et õpilastel on turvaline ja individuaalsust arvestav keskkond ning lapsevanemad võivad meie tööd usaldada.

 

Küsitluse läbiviimine 

Küsitlused õpilastele viisime läbi 27. jaanuaril ning jaanuari lõpus saatsime kooli poolt lapsevanematele paberkandjal koju 85 küsimustikku. Tagasi saime täidetuna 64 ehk ca 75 % 18. märtsil toimus Rannu Rahvamajas lastevanematele koosolek, kus tutvustasin kooli poolt küsitluse tulemusi ning pidasime lühikese arutelu vanematega teemal, kuidas jätkata koostööd kooli ja kodu vahel.

Tunnistan, et ootasin mõnevõrra kõrgemat osalust küsitluse tagastamisel kui ka lapsevanemate osalemist koosolekul, kuid see oli siiski piisav hulk, et pidada küsitluse tulemusi usaldusväärseks ning järeldusi teha. Küsitluste teemad olid nii õpilastel kui vanematel sarnased, erinedes mõnevõrra küsimuste sõnastuse poolest. See andis mõningate küsimuste puhul võimaluse võrrelda lapsevanemate ja õpilaste tulemusi sama kategooria lõikes.

 

Küsitluse tulemused

 

Küsitluses tuli anda hinnang küsitluses esitatud väidetele viiepallisel skaalal, mille puhul „1“ tähistas väitega mittenõustumist ning „5“ nõustumist. Lisaks oli küsimustikus vabavastuselised küsimused, kus õpilased ja lapsevanemad said avaldada enda seisukohti ja arvamust küsitluses uuritud temaatika kohta.

Järgnevalt tutvustan tulemusi teemade kaupa,  mitte välja tuues kõiki küsimustikus esinenud väiteid, vaid mõned näited nende kohta, kus rahulolu oli kõrge või märgatavalt madalam.

Suhted koolis. Tulemuste põhjal võib väita, et õpilased hindasid õhkkonda oma klassis paremaks kui koolis tervikuna.  See tähendab, et väidete puhul, mis kajastasid õhkkonda klassis ja õpilaste omavahelist suhtlemist (keskmine 3,8) ja õpilaste ja õpetajate vahelisi suhteid (keskmine 3,8) olid keskmised kõrgemad kui väite puhul, mis iseloomustas õhkkonda koolis tervikuna (keskmine 3,3). Lapsevanemad hindasid õpilaste ja õpetajate vahelisi suhteid heaks (keskmine 4,2), kusjuures klasside lõikes ei olnud ükski keskmine alla 4,0. Klassijuhataja tööd hinnati valdavalt kõrgelt. Näiteks väite puhul- klassijuhataja on minu lapse jaoks kättesaadav oli keskmine 4,7 ning klassijuhataja on mulle kui lapsevanemale kättesaadav oli keskmine 4,8. Mõnevõrra madalam keskmine oli väitele- minu lapse koolis ollakse salliv kõigi õpilaste suhtes (keskmine 3,7) ning tuleb märkida, et klasside lõikes olid keskmised väga erinevad, ehk osa vanemad ei väljendanud antud väite puhul rahulolu.

Õppetöö läbiviimine. Antud valdkonna puhul hindasid õpilased kõrgeimalt võimalust järelevastamiseks ja konsultatsiooniks (keskmine 4,5), kusjuures vanemate puhul väite keskmine 4,5 ning õpilased olid rahul võimalustega huvitegevusega tegelemiseks (keskmine 4,1). Sarnaselt õpilastega hindasid ka vanemad kõrgelt koolis pakutavate võimalustega huvitegevusega tegelemiseks (keskmine 4,4).  Vanemate poolt said võrdse ning suhteliselt kõrge skoori väited- minu lapse tunnid on huvitavad ja mitmekesised (keskmine 3,9) ning õpetajad lähenevad minu lapsele tema individuaalsust arvestades (keskmine 3,9). Märkimisväärne on vanemate puhul rahulolu arenguvestluste läbiviimisega. Väited- arenguvestlused on olulised ja vajalikud (keskmine 4,5), arenguvestlused annavad teavet minu lapse tulemustest ja uutest eesmärkidest (keskmine 4,5). Viimasena mainitud väite puhul, eristus klasside lõikes selgelt 9 klass, mille skoor oli teistega võrreldes tunduvalt madalam (keskmine 2,9).

Kooli keskkond. Kooli füüsilise keskkonna puhul  oldi valdavalt rahul ning seda nii õpilaste kui vanemate puhul. Ehk väite kooli ruumid on puhtad ja korras oli õpilaste keskmine 4,2 ning vanematel 4,7. Kõrge keskmisega hinnati mõlema grupi poolt rahulolu toitlustamisega. Õpilaste keskmine väitele- olen rahul toitlustamisega koolis õpilaste keskmine 4,3 ning vanematel 4,5. Samas väite- koolis ei lõhuta ega võeta ära teiste asju (keskmine 3,1) keskmist võib eelmistega võrreldes pigem madalaks.

Vaadeldes üldist rahulolu kooliga oli vanemate keskmine üsna kõrge  (keskmine 4,0), kuid samas tuleb täheldada, et klasside lõikes oli skoor kõikuv, ehk madalaim keskmine antud väitele 2,9 ning kõrgeim 4,8. Mõnevõrra ühtlasema ja küllalt kõrge keskmise andis väide-  olen rahul koolis antava põhihariduse tasemega (keskmine 4,2) ning koolis omandatud haridus võimaldab lapsel edasi õppida (keskmine 4,3). Õpilaste puhul oli väite- mulle meeldib Rannu Koolis õppida keskmine 4,0 ning õpilased esindavad üldiselt meelsasti kooli olümpiaadidel ja võistlustel (keskmine 4,1).

Vabavastuselised küsimused. Õpilastel oli võimalik arvamust avaldada nelja vabavastuselise variandi puhul. Mis neile koolis meeldib, mis mitte, millised on ettepanekud koolitöö paremaks korraldamiseks ning millisena näevad õpilased Rannu Kooli eripära. Vabavastuselised küsimused kategoriseerisin teatud gruppidesse vastavalt sarnastele tulemustele nende esinemissageduse järgi. Kõige enam meeldib või on rahul õpilased koolis õpetajatega, mida esines erinevates variantides kõige enam. Praktiliselt sama sagedasti mainiti ka rahulolu koolis tegutsevate huviringide suhtes. Mõnevõrra vähem, kuid siiski korduvalt mainiti rahulolu koolitoiduga ja õpilased olid rahul ka kooli füüsilise ja vaimse keskkonnaga (näit. väike kool, vähe lärmi, väiksed klassid jne) ning oma  koolikaaslastega. Kooli eripärana nägid õpilased kõige enam loodussuunda ning peaaegu sama palju mainiti ka sporti kui kooli eripära.

Õpilaste arvamuste kohaselt häirib neid koolis kõige enam kiusamine ja narrimine. Seda õpilaste omavahelises suhtlemises ning toodi esile ka asjaolu, et õpilasi häirib mõnede õpilaste suhtumine õpetajatesse õppetunni ajal, ehk teatud õpilaste korrale allumatus.

Vanematelt küsisime esimese vabavastuselise küsimusena Rannu Kooli valikueelistust. Kõige enam (kokku 51 vastanud vanemat) toodi esile asjaolu, et Rannu Kool on elukohajärgne kool, ehk asub neile  lähedal. Järgnesid väited, et kool  on hea keskkonnaga (näit. väiksed klassid), hea hariduse tase, õpilastel on võimalik tegeleda huvitegevusega, hea maine ning on tagatud transport kooli ja koju. Eripärana nägid vanemad, sarnaselt õpilaste ettepanekutega, loodussuunda koolis, kasutada kohalikke matkaradasid, Võrtsjärve lähedust jne. Mõnevõrra vähem pakuti eripäraks sporti ja üksikutel juhtudel ka matemaatikat ja võõrkeeli. Ettepanekute osas leidsid vanemad, et neid võiks enam kaasata kooli sündmuste korraldamisse ning teha kooli poolt enam väljasõite, matku vms., kuhu kaasata ka vanemaid.

 

Kokkuvõte 

Üldistades väita, et tulemused olid  positiivsed, kuna enam oli küsitletud valdkondade lõikes rahulolu kui rahulolematust ning seda nii õpilaste kui ka vanemate puhul. Positiivse pildi annab üldine keskmine, milles kajastub kogu küsitletud õpilaskonna keskmine tulemus kui ka lapsevanemate keskmine tulemus. Ühelt poolt on oluline teada millistes valdkondades võib esineda probleeme või rahulolematust, teisest küljest vaadates on oluline lahendamist või tähelepanu vajavate küsimuste kõrval teada ka seda, millega on kõik korras ning rahulolu kõrge. Sellise info taustal saab jätkata sellega mis on hästi, ilma, et planeeritaks olulisi muutusi seal, kus neid ei ole vaja teha ning on võimalus keskenduda enam lahendamist vajavatele valdkondadele.

Üldine positiivne pilt ei anna veel alust teha järeldust, et koolis enam tähelepanu väärivaid probleeme ei esine. Tulemused näitasid, et kiusamiskäitumist esineb ning õpilastevahelist enam klassiruumist väljaspool. Võib oletada, et  kiusamiskäitumist on väljaspool klassiruumi suurem tõenäosus ka õpilastel lihtsalt pealt näha. Mõningatel juhtudel võib õpilasi häirida ka kiusamiskäitumise nägemine ilma, et nad seda ise reaalselt enda peal kogeksid. Erinevate uuringute tulemused on näidanud, et koolikeskkond ise on kiusamiskäitumise riskifaktorina vähetähtis, ehk koolikeskkond kiusamiskäitumist otseselt ei põhjusta. Seepärast on laialt kasutusel olev termin „koolikiusamine“ kooli sildistav ning väär. Kiusamiskäitumist esineb kõikjal kus on lapsi ning kaasa arvatud koolis, mistõttu ei ole küsitluse tulemustes midagi üllatavat. Oluline on siinjuures, et kiusamiskäitumise sekkumise, selle vähendamise ja vältimisega tegeleksid kõik, ehk nii kooli personal kui ka lapsevanemad.

Minu arvates on väga positiivne, et huvitegevusega tegelemise võimalustega olid valdavalt rahul nii õpilased kui vanemad. Tuginedes samuti erinevate uuringute tulemustele, võib väita, et huvitegevusega tegelemisel koolis on oluline roll ning seda nii õppekava omandamist toetava tegevusena, kui ka sotsiaalsete oskuste arendamisel. Uuringute tulemused on näidanud, et huvitegevusega tegelemine koolis aitab tugevdada sidemeid kooliga. Näiteks sotsiaalse kontrolli teooria (Hirschi, 1969) ja osalus-samastumise teooria (Finn, 1989) kohaselt soodustab huvitegevusega tegelemine sidemete tugevnemist sotsiaalsete institutsioonidega, antud juhul kooliga. Iseäranis on see oluline õpilaste puhul, kelle sotsiaalsed sidemed, näiteks perekonnas, on nõrgad.  Mõlema teooria kohaselt vähendavad tugevad sidemed koolisüsteemiga õpilaste probleemset käitumist. Samuti on õpilastel võimalik läbi huvitegevusega tegelemise kogeda enam eduelamust, mis aitab kaasa õpimotivatsiooni kujunemisel.  Lähitulevikus võiks Rannu Koolis senisest enam tähelepanu pöörata akadeemilist laadi või ainealaste ringide lisandumisele.

Igal koolil on oma aja jooksul väljakujunenud traditsioonilised tegemised, nagu teatud tähtpäevade ja sündmuste tähistamine, matkad ja väljasõidud jne. Riikliku õppekava järgi tuleb igal kooli sõnastada oma kooli eripära. Kooli eripära kujundamise kohalt olid ettepanekud üsna üksmeelsed õpilaste ja vanemate ettepanekuid vaadates. Repliigi korras ütlen, et ka kooli õpetajad nägid Rannu Kooli eripära eeskätt tema asukohta silmas pidades. Loodus, kohaliku kultuuri- ja ajalooväärtuste arvestamine ning võimalik sidumine kehalise liikumisega. See tähendab, et edaspidi õppeaasta tegevusi planeerides võtame arvesse ka kooli eripära ning vastavalt sellele kavandame ka tegevusi õppeaasta jooksul.

Arutelust lastevanematega jõudsime ühiselt kokku võtta, et lapsevanemad ootavad kooli poolt paaril- kolmel korral aastas kutset kooli, kus nad saavad vaadata oma laste esinemist. Kuna vanemad avaldasid arvamust, et vanemaid võiks enam kaasata sündmuste korraldamisse, siis kooli poolt ootame vanemate aktiivsust ja dialoogi, mida võiks koos ette võtta, et teie laste kooliaega üheskoos senisest põnevamalt sisustada. Kõik ettepanekud on teretulnud. Kokkuvõtvalt jäi kõlama ka mõte, et mõistlik on teha enam sisulist koostööd  kohalike asutuste (näiteks Rahvamaja, Noortekeskus) ja organisatsioonidega (näiteks Noortevolikogu), et välistada dubleerimist ja konkureerimist.

Võib öelda, et kool sai küsitluse ja arutelu läbi olulist infot  selle kohta, mis meil on hästi, selle kohta, millele enam tähelepanu pöörata, kasulikke tähelepanekuid ning mõtteid ja ettepanekuid edaspidiseks tööks.

Ma alustasin käesolevat ülevaadet küsitlusest mõttega, et kõik algab sellest kuidas õpilane end koolis tunneb ning seda tahan ma ka lõpetuseks korrata. Millest kõigest see sõltub ei olnud käesoleva küsitluse teema, kuid ma olen seisukohal, et mõjutada saavad seda kõige enam täiskasvanud. Õpetajad, koolitöötajad, lapsevanemad. Alustades jällegi lihtsatest asjadest, näiteks eeskujust, kuna lapsed ei tee seda mida me neil käseme teha, vaid teevad seda, mida nad näevad meid tegevat.

 

 

Ardi Küünal

Rannu Kooli direktor


  Nädala info 18. - 24. veebruar
  Nädala eelinfo 10.- 16. detsember
  Nädala eelinfo 26.11 - 2.12
  Elva valla avaliku teenustega rahulolu küsitlus...
  Meestepäeva tähistamine
  Külavanema statuut avalikul konsultatsioonil
  15.november Rannu rahvamajas
  Nädala eelinfo 05.-11. november
  Nädala eelinfo 22. -28. oktoober
  Nädala eelinfo 08.-14. oktoober
  Töötuba-Lõngade värvimine seentega
  Nädala eelinfo 10. - 16. september
  Nädala eelinfo 03. - 9. september
  Tööpakkumine
  Nädala info 20. - 26. august
  Nädala eelinfo 13.-19. august
  Nädala info 6. - 12. august
  Traditsiooniline Tondisaare simman
  Iga asja laat Väike-Rakkes
  Avatud talude päev Rannu piirkonnas
  Laupäeval, 14. juuli, Rannu kandi kohvikute ...
  Rannu kirikut on võimalik külastada
  Raamatukogu ja postipunkt suletud
  Võidupüha ja jaanipäeva tähistamised Rannus
  Nädala eelinfo 18. - 24. juuni
  Avatud Talude Päev (22. juuli) Väike Rootsi ...
  Nädala eelinfo 11. - 17. juuni
  Nädala eelinfo 4.-10. juuni
  Nädala eelinfo 28. mai - 3. juuni
  Rannu postkontor suletakse
  Nädala eelinfo 14. - 20. mai
  Rannu lasteaia suvepuhkus
  Nädala eelinfo 7. - 13. mai
  Talgupäev Rannu kandis
  Nädala eelinfo 30.aprill - 6.mai
  Nädala eelinfo 23. - 29. aprill
  Hajaasustuse programmi on avatud
  Nädala eelinfo 9.-15. aprill
  Nädala info 2. - 8. aprill
  Nädala info 26. märts - 1. aprill
  Nädala info 12.-18. märts
  Nädala info 5. - 11. märts
  Nädala info 26.veebruar -4.märts
  Eesti Vabariik 100
  Nädala eelinfo 19.-25. veebruar
  Suusarajad Rannus
  Nädala eelinfo 12.-18. veebruar
  10. veebruaril Rakke külakeskuses etendus
  Tantsutallad 3.veebruaril
  Registreeri ennast Elva valla elanikuks!
  Teede talihooldus 2017-18 talv
  27.11.2017 volikogu istung
  Uus omavalitsus - Elva vald
  Nädala eelinfo 6.-12. november
  Elva vallavolikogu II istung
  Valimistulemused on välja kuulutatud
  Nädala eelinfo 23.-29. oktoober
  Piirkonnakogu liikmed esindavad erinevaid valla ...
  Nädala eelinfo 16.-22. oktoober
  Rannu valla soojusmajanduse arengukava on ...
  Peale haldusreformi ja volikogu valimisi ...
  Elva valla valimiskomisjoni teade
  Notarid annavad 1. novembril tasuta nõu
  Nädala eelinfo 9.-15. oktoober
  Nädala eelinfo 2.-8. oktoober
  Emad komandodesse!
  Avatud toidutööstuste nädal - võimalus külastada ...
  Järve tee 1 detailplaneeringu menetlus jätkub...
  Sügislaat Elvas
  Internet Koju programm ootab kuni 31. oktoobrini ...
  Nädala eelinfo 18.-24. september
  Nädala eelinfo 11. - 17. september
  Nädala eelinfo 4. - 10. september
  Rannu valla kruusateedel algasid teetööd
  Nädala eelinfo 28. august - 3. september
  Nädala eelinfo 21.-27. august
  Nädala eelinfo 14.-20. august
  Eestimaa Seppade Päev Rannus
  Nädala eelinfo 7.-13. august
  Elva valla valimiskomisjonist
  Elanike rahuloluküsitluse tulemused
  Elva valla sümboolika konkurss
  Nädala eelinfo 26. juuni - 2. juuli
  Võidutuli jõuab Rannu valda
  Vallavolikogu istung 20. juunil 2017
  Nädala eelinfo 12.-18. juuni
  Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalit...
  "Internet koju" projekti pressiteade
  Järve tee 1 detailplaneeringu eskiisi avalik ...
  Koerte ja kasside vaktsineerimine
  Nädala eelinfo 5.-11. juuni
  Nädala eelinfo 22.-28. mai
  Elanike küsitlus Nõo ja Elva valla ühendamise ...
  Nädala eelinfo 15.-21. mai
  Rannu aleviku jalg- ja jalgrattatee lahendus ...
  Nädala eelinfo 8.-14. mai
  Ohtlike jäätmete ja olmeelektroonika kogumisring...
  Nädala eelinfo 1.-7. mai
  Muudatused vallavalitsuse personali koosseisus...
  Rannu Vallavolikogu istung
  Nädala eelinfo 24.-30. aprill
  Nädala eelinfo 17. - 23. aprill
  Rannu Rahvamaja katuseakna vahetamise hange
  Nädala eelinfo 10.-16. aprill
  Nädala eelinfo 3.-9. aprill
  Hajaasustuse programm 2017 taotlusi võetakse ...
  Aiamaade eraldamisest Rannu alevikus
  Haljasalade niitmistööde hange
  AS Eesti keskkonnateenused jätkab jäätmevedu ...
  Nädala eelinfo 27. märts - 2. aprill
  TAI: lisatud suhkrute tarbimist tuleb vähendada...
  Tere-liikumise üleskutse
  Nädala eelinfo 13.-19. märts
  Nädala eelinfo 6.-12. märts
  Eakate liikluskoolitus päevakeskuses
  MOBI - mobiilne nõustamine Rannu Rahvamajas
  Nädala eelinfo 27. veebruar - 5. märts
  Nädala eelinfo 20. - 26. veebruar
  Infoleht nr 1 jõuab tänasest lugejateni
  Nädala eelinfo 13.-19. veebruar
  Nädala eelinfo 6.-12. veebruar
  Nädala eelinfo 30. jaanuar - 5. veebruar
  Nädala eelinfo 23.-29. jaanuar
  Nädala eelinfo 12. - 22. jaanuar
  Nädala eelinfo 9.-15. jaanuar
  Nädala eelinfo 2.-8. jaanuar 2017
  Häid Jõulupühi ja edukat uut aastat!
  Nädala eelinfo 19.-25. detsember
  Järve tee 1 detailplaneeringu algatamine
  Elva valla ühinemisleping on allakirjutatud
  Rannu Vallavolikogu istung 14.12.2016
  Nädala eelinfo 12. - 18. detsember
  Nädala eelinfo 5.-11. detsember
  Nädala eelinfo 28. november - 4. detsember
  "Vähem on parem" kampaania
  Nädala eelinfo 21.-27. november
  Kaitsealuste loodusobjektide kaitse alt välja ...
  Rannu vald müüb kaks korteriomandit
  Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Puka, ...
  Nädala eelinfo 14.-20. november
  Nädala eelinfo 24.-30. oktoober
  Rannu pargi koristamine puulehtedest
  Mats Traadi pingi avamine Rannu pargis
  Tehase tee 2 kinnistu detailplaneeringu ...
  Pressiteade ühinemisläbirääkimiste kohta
  Nädala eelinfo 10.-16. oktoober
  MTÜ Võrtsjärve Ühendus korraldab toetusmeetmete ...
  Rannu vald korraldab hanke päevakeskuse ruumide ...
  Müüa korter Rannu alevikus
  Rannu valla eelarve strateegia 2017-2021 eelnõu...
  Konkurss Võrtsjärve Sihtasutuse varadele
  Puhja soovib liituda Elva linna, Konguta, ...
  Tehase tee 2 kinnistu detailplaneeringu avalik ...
  Nädala eelinfo 5.-11. september
  MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond kuulutab välja ...
  Nädala eelinfo 15. -21. august
  Rannu lasteaias käivad remonditööd
  Võrtsjärve tulemuusika öö 19. augustil Suislepas...
   Elvas toimus järjekordne juhtkomisjoni kohtumine...
  Disgolfi võistlus Rannu vallas
  Töövõimereform toob kaasa muudatusi
  Kaevandamisloa eelnõu avalikustamise teade
  Nädala eelinfo 20. - 26. juuni
  Nädala eelinfo 13.-19. juuni
  XLV Võrtsjärve Mängud Rannu vallas 18.06.2016...
  Nädala eelinfo 30. mai - 5. juuni
  Eesti Posti teade Rannu postkontori lahtiolek...
  Koerte ja kasside vaktsineerimine Rannu vallas...
  Elva Väepäevad 11.-12. juuni 2016
  Nädala eelinfo 23. - 29. mai
  Valla arengukava eelnõu projekti avalikustamine...
  Võrtsjärve VIII kala- ja käsitöölaat 11. juuni ...
  Nädala eelinfo 16. - 22. mai
  Nädala eelinfo 9.-15. mai
  Ohtlike ja probleemjäätmete kogumisring
  Asbesti sisaldavate jäätmete kogumine
  Nädala eelinfo 2.-8. mai
  Nädala eelinfo 25. aprill - 1. mai
  Seikluslaagrid Valma Seikluspargis
  Südamenädal tuletab meelde liikumise olulisust...
  Kaherattaliste ratsudega ohutult liikuma
  Nädala eelinfo 18. - 24. aprill
  Tartumaa Töömess 2016
  Nädala eelinfo 11.-17. aprill
  Niitmistööde hange
  Kevadlaat Elvas
  Nädala eelinfo 4.-10. aprill
  Nädala eelinfo 28. märts - 03. aprill
  Hajaasustuse programm 2016 taotlusvoor on ...
  Nädala eelinfo 21. - 27. märts
  Teade Kaitseliidu liikmetele
  Rannu valla nädala eelinfo 14. - 20. märts
  Haldusreformi uudised
  Vallavolikogu istung Rannu vallamajas - 10.03...
  Nädala eelinfo 7.-13. märts
  16.03.2016 kell 14.00 Rannu Rahvamajas Leader ...
  Estover Piimatööstus kogub mälestusi Rannu ...
  Nädala eelinfo 29. veebruar - 6. märts
  Savikeder laiendab savikoja tegevust
  Talvine teehooldus
  Nädala eelinfo 22.-28. veebruar
  Nädala eelinfo 15.-21. veebruar
  Rannu vald müüb kaks korteriomandit Rannu ...
  Rannu vald osaleb ühinemisläbirääkimistel
  Nädala eelinfo 8.-14. veebruar
  Nädala eelinfo 1. - 7. veebruar
  Rannu vallavolikogu istung 04.02.2016
  Nädala eelinfo 25.-31. jaanuar
  Detailplaneeringu algatamise teade
  Nädala eelinfo 11.-17. jaanuar
  Jääleminek on eluohtlik
  Nädala eelinfo 21. - 27. detsember
  Nädala eelinfo 21. - 27. detsember
  Nädala eelinfo 14.-20. detsember
  Nädala eelinfo 7. -13- detsember
  Nädala eelinfo 30. november - 6. detsember
  Täiendav hange lumetõrjetöödeks Rannu piirkonnas...
  Sotsiaalvaldkonna abivahendite süsteemi muuda...
  Plakatikonkurss ja joonistusvõistlus EI suitsule ...
  Nädala eelinfo 23.-29. november
  Nädala eelinfo 16.-22. november
  Nädala eelinfo 9.-15. november
  Nädala eelinfo 2.-8. november
  Ühissõidukite peatuste nimetuste muutmise ...
  Vallavolikogu istung 29.10.2015 kell 15.00
  Nädala eelinfo 26. oktoober - 1. november
  Lairiba baasvõrk sai valmis
  Nädala eelinfo 19.- 25. oktoober
  Nädala eelinfo 12.- 18. oktoober
  Küsitlus tööjõu osas
  Nädala eelinfo 5.-10. oktoober
  Eelarvestrateegia 2016-2019 eelnõu avalikustamine...
  Nädala eelinfo 28.09. - 04.10.
  Nädala eelinfo 21.-27. september
  Nädala eelinfo 14.-20. september
  Nädala eelinfo 7.-13. september
  Rannu Koolis algab uus õppeaasta
  Nädala eelinfo 31. august - 6. september
  Nädala eelinfo 24.-30. august
  Fiiberoptilise kaabli paigaldamine Rannu vallas...
  Pelletikamin - tule tutvuma!
  Nädala eelinfo 17. - 23. august
  Nõuandetelefon STOPP tegutsemisest
  23. augustil toimub ajalooline sündmus Rannu ...
  Taudioht - kuidas käituda!
  Nädala eelinfo 10.-16. august
  Nädala eelinfo 3.-9. august
  Eesti Inimeste Puu 2015 konkurss
  Nädala eelinfo 27. juuli - 2. august
  Rannu valla jäätmekava 2015-2020 eelnõu avalik ...
  Nädala eelinfo 29. juuni - 5. juuli 2015
  Rannu vald Võrtsjärve suvemängudel
  Nädala eelinfo 22. - 28. juuni
  Suveteatri juulikuu etendused Jõesuu puhkemajas...
  MTÜ Eesti Andmesidevõrk pressiteade
  Suveteatri etendused Jõesuu puhkemajas
  Rannu Start Kevadjooksu tulemused
  Maakasutuse uuring
  Suuremõõtmeliste ja ohtlike jäätmete kogumisring...
  Nädala eelinfo 20. - 26. aprill
  Kalapüügi piirangud kalade kudemisajal
  Nädala eelinfo 13.-19. aprill
  Registreerumine Rannu Start kevadjooksule on ...
  Hajaasustuse programm 2015 taotluste vastuvõtt...
  Rannu Vabadussõja mälestusmärgi taastamise ...
  Rannus alustab tööd juuksur
  Nädala eelinfo 12.-18. jaanuar
  Nädala eelinfo 5.-11. jaanuar
  Rannu postkontori info
  Noorma kortermaja sai uue katuse
  Alates 1. jaanuarist on muudatusi bussiliinides...
  Võrtsjärve piirkond kuulub 100 maailma kõige ...
  Tuule kinnistu detailplaneeringu avalik välja...
  Hajaasustuse programmist
  Nädala eelinfo 15.-21. detsember
  Nädala eelinfo 8.-14. detsember
  Vallavalitsus müüb korterit Kaarlijärve külas...
  Nädala eelinfo 1. - 7. detsember
  Rakke Külaseltsi jõulupidu on 21. detsembril ...
  Teede talihooldus 2014-15
  Mardilaat Elvas
  Rannu valla arengukava ja eelarve strateegia ...
  Tuule kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse ...
  Nädala eelinfo 13.-19. oktoober
  Nädala eelinfo 29. september - 5. oktoober
  Võrtsjärve sihtasutus otsib põhikohaga töötajat ...
  Sügislaat Elvas
  Nädala eelinfo 22.-28. september
  Nädala eelinfo 15.-21. september
  Nädala eelinfo 8.-14. september
  Teede remonditööd valla teedel on valmis
  Nädala eelinfo 1.-7. september
  Tuule kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik ...
  Rannu postkontori lahtiolekuajad septembris
  Nädala eelinfo 25.-31. august
  Nädala eelinfo 11.-17. august
  Nädala eelinfo 4. -10. august
  Võrtsjärve mängude tulemused
  Kollased aknad Lõuna-Eestis
  5. juulil toimub Väike-Rakke külapäev
  Nädala eelinfo 26. mai - 1. juuni
  Nädala eelinfo 19.-25. mai
  7. juunil toimub Jõesuus Võrtsjärve VI kala- ...
  Nädala eelinfo 12.-18. mai
  Rannu Start Kevadjooksu tulemused
  Kes pakuks põlluharimisel traktori teenust!
  Oled mõelnud ennast abipolitseinikuna töötamas ...
  Kodutoetust saab taotleda kuni 19. mai 2014
  Avanes hajaasustuse programmi uus taotlusvoor...
  Rannu Kooli juhib Ardi Küünal
  Rannu vallas alustas tegevust avatud noortekeskus...
  Abipolitseinik loob kogukonnas turvatunnet
  National Geographicus ilmus artikkel Võrtsjärvest...
  Nädala eelinfo 3.-9. märts
  Rannu Vallavalitsus kuulutas välja konkursi ...
  Jäätmevedu aprillikuus
  Rannu tähistas Iseseisvuspäeva ja jagas tunnu...
  Lõuna-Eesti suveniiride konkurss
  Nädala eelinfo 24.02. - 02.03.2014
  Autoga jääleminek on Võrtsjärvele keelatud!
  Nädala eelinfo 17. - 23. veebruar
  Vabariigi Aastapäeva tähistamine
  Nädala eelinfo 10.-16. veebruar
  Nädala eelinfo 3.-9. veebruar
  Nädala eelinfo 27.01.-02.02
  Volikogu istungil on arutlusel
  Uuskasutuskeskus kutsub annetama ja ostma!
  Nädala eelinfo 20.-26. jaanuar
  Rannu lahing ja Rannu lugemik
  Rannu Vallavalitsus avalikustab arengukava ...
  Täpsustav info uue bussiliini kohta!
  Omanik otsib kadunud spanjelit
  Sangla III turbatootmisala kasutuselevõtmise ...
  Nädala eelinfo 16.-22. detsember
  Volikogu istung 17.12.2013 kell 15 Järvemuuseumis...
  Kalmistul uus infostend
  Nädala eelinfo 9.-15. detsember
  Valminud on raamat Rannu õigeusu kogudusest ...
  Nädala eelinfo 2.-8. detsember
  Pressiteade: Järvemuuseumis toimub Võrtsjärve ...
  Nädala eelinfo 25.11. - 01.12.
  Volikogu istung 26.11. kell 15 Rannu Rahvamajas....
  Rannu vallast leitud koer paraneb ja ootab ...
  Nädala eelinfo 18.-24. november
  Sangla II kütteturba tootmisala kaevandamisloa ...
  Leitud koer - otsime omanikku!
  Rannu volikogu istungil
  Estover Piimatööstus otsib asistent -raamatup...
  Volikogu istung
  Nädala eelinfo 11.-17. november
  Pankrotihaldur müüb Kureküla alevikus garaa˛i...
  Rannu Vallavolikogu 8. koosseisu esimene istung...
  Nädala eelinfo 4.-10. november
  Uue volikogu koosseisu esimene istung
  Nädala eelinfo 28. oktoober - 3. november
  Valimistulemused Rannu vallas
  Hajaasustuse programm 2013
  Nädala eelinfo 30. september - 6. oktoober
  Looduslodja retked Võrtsjärvel
  Nädala eelinfo 23.-29. september
  Nädala eelinfo 16.-22. september
  Rannu valimiskomisjon registreeris 26 volikogu ...
  Metsaomanikele mõeldud toetuste infopäev
  Nädala eelinfo 9.-15. september
  Euroopa Liidu toiduabi jagamine Rannu vallas
  Nädala eelinfo 2.-8. september
  Nädala eelinfo 26. august-01. september
  Nädala eelinfo 19.-25. august
  Nädala eelinfo 12.-18. august
  Registreeri ennast Rannu valla elanikuks
  Kureküla joogivee kvaliteeti investeeritakse ...
  1. oktoober on kohaliku omaalgatuse programmist ...
  Nädala eelinfo 5. - 11. august
  Tondisaare Simman 15. augustil kell 18.00
  Otsime jäätmeeeskirja rikkujat
  Nädala eelinfo 22.-28. juuli
  Käivitub hajaasustuse programm
  Võrtsjärve II Purjefestival Ulgel 2.-4. august...
  Võrtsjärve kalalaager on osalejatele tasuta
  Tasuta koolitus metsaomanikele
  Nädala eelinfo 1.-7. juuli
  Teade vallavalitsuse töö kohta juulikuus
  Nädala eelinfo 24.-30. juuni
  KIK toetab Kureküla joogivee kvaliteedi paran...
  Tartumaa Meenekonkurss
  Rannu valla tulemused Võrtsjärve suvemängudel...
  Nädala eelinfo 17.-23. juuni
  Jäätmete põletamine
  Nädala eelinfo 10.-16. juuni
  Volikogu istung
  Nädala eelinfo 3.-9. juuni
  Tartu Laulupeomuuseum kogub laulua- ja tantsupeo ...
  Võrtsjärve XLII suvemängud toimuvad 8. juunil ...
  Tasuta Karjääriõpe
  Kalmisturegistrist
  Jäätmekogumisaktsioon 2013
  Lõhkekehadest ja lõkke tegemisest
  Õppepäev metsaomanikule
  Maareformi lõpptähtajad on määratud
  Teeme Ära 2013 - Teeme Kureküla puhtaks!
  Hoia südant!
  Elektripaigaldise korrasoleku tagavad tehniline ...
  Kõiki pindalatoetusi saab taotleda e-PRIAs!
  Nädala eelinfo 1.-7. aprill
  Kohtutäitur müüb kinnistut Ervu külas
  Rannu õigeusu kogudus - 120!
  Volikogu istung
  Nädala eelinfo 25.-31. märts
  Nädala eelinfo 18.-24. märts
  Nädala eelinfo 11.-17. märts
  Maarjapäeval tasuta koolitus Rannu rahvamajas...
  Nädala eelinfo 4.-10. märts
  Nädala eelinfo 25. veebruar-3. märts
  Volikogu istung 26.02.2013 kell 15.00 vallamajas...
  Nädala eelinfo 18.-24. veebruar
  Eesti Vabariigi 95 aastapäeva aktus-kontsert ...
  Nädala eelinfo 11.-17. veebruar
  Võrtsjärve XXXI talimängude tulemused
  Tasuta karjääriõppekursus
  Võrtsjärve talimängud
  Nädala eelinfo 4.-10. veebruar
  Nädala eelinfo 28.01.-03.02.2013
  Võrtsjärve Sihtasutuse juhataja konkurss
  Tarvastu suusapäev 16.02.
  Nädala eelinfo 21.- 27. jaanuar
  Nädala eelinfo 14.-20. jaanuar
  Tere tulemast Rahvakokku!
  Nädala eelinfo 7.-13. jaanuar
  16. jaanuaril on Rannu lahingu 94 aastapäev
  Nädala eelinfo 31.12.2012-06.01.2013
  Vara rendile ja üürile andmise enampakumised
  Nädala eelinfo 24.-30. detsember
  Vallavolikogu istung
  Lääne-Tartumaa omavalitsused arenduskoolitustel...
  Avaldati "Rahvaloendus 2011" tulemused
  Registreeri ennast valla elanikuks!
  Küsitlus Rannu Vallavalitsuse ja valla asutuste ...
  Koduomanike maamaksuvabastuse saamiseks soovitame ...
  Nädala eelinfo 3.-9. detsember
  Juuksuriruumide üürileandmise enampakkumise ...
  Rannu vald sõlmib elektrienergia ostmiseks ...
  Poistepäev Rannu koolis
  Nädala eelinfo 26. november - 2. detsember
  Nädala eelinfo 19.-25. november
  Nädala eelinfo 12.-18. november
  Nädala eelinfo 5.-11. november
  Eestlaste lemmikjuust valmib Rannu vallas
  Nädala eelinfo 29.10-04.11.2012
  Nädala eelinfo 22.-28. oktoober
  Nädala eelinfo 15.-21. oktoober
  Tööpakkumine vallavalitsuselt
  3D Maastikuteater Rannu Rahvamajas
  Tervisepäev Rannu Rahvamajas 20. oktoobril
  Volikogu istung
  Nädala eelinfo 8.-14. oktoober
  Nädala eelinfo 01.-07. oktoober
  Uus Netileht on üleval
  Tasuta teabepäev metsaomanikele
  Nädala eelinfo 24.-30. september
  Nädala eelinfo 17.-23. september
  Rehe-Toro detailplaneeringu avalik väljapanek...
  Nädala eelinfo 10.-16. september
  Nädala eelinfo 3.-9. september
  OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus pakub tööd...
  Nädala eelinfo 27.08.-02.09.2012
  Nädala eelinfo 20.-26. august
  Nädala eelinfo 13.-19. august
  Elukoha andmete muutmisest
  I Purjefestival Võrtsjärve ääres
  Nädala eelinfo 6.-12. august
  Rannu Netileht nr 10 on lugemiseks üleval
  Vallavalitsuse istungitel
  Vallavolikogu 26.06.2012 istungil
  Võrtsjärve 41. Suvemängud
  Rannu noorte töö- ja puhkelaager
  Tähelepanu!
  Nädala eelinfo 9.-15. juuli
  Rehe-Toro detailplaneeringu eskiislahendus
  Teade vallavalitsuse töö kohta juulikuus
  Teade peremehetute ehitiste arvelevõtmise kohta...
  Nädala eelinfo 2.-8. juuli
  Teabepäev metsaomanikele
  Ilmus Rannu Netileht nr 9
  Nädala eelinfo 25. juuni - 1. juuli
  Vallavolikogu istung
  Võidupüha ja Jaanipäev
  Elektriauto i-MIEV jõudis Rannu valda
  Nädala eelinfo 18.-24. juuni
  Nädala eelinfo 11.-17. juuni
  Rahvusvaheline noorte looduslaager
  Eesti Ornitoloogiaühingu suvepäevad
  Valla veebileht täieneb
  Nädala eelinfo 4.-10. juuni
  Rannu Cup 2012
  Võrtsjärve suvemängud Rõngu vallas
  Nädala eelinfo 28. mai - 3. juuni
  Nädala eelinfo 21.-27. mai
  Nädala eelinfo 14.-20. mai
  Vallavalitsuse istungitel
  Vallavolikogu istungil
  Mopeedide registreerimiseelne ülevaatus Elvas...
  Ohtlike jäätmete ja probleemjäätmete kogumisring ...
  Kala ja paadimeeste II kevadpäevad Pikasillas...
  Võrtsjärve kala- ja käsitöölaat 9. juunil
  Nädala eelinfo 7.-13. mai
  Registreeriti esimene väikesadam Võrtsjärve ...
  Nädala eelinfo 30. aprill - 6. mai
  Nädala eelinfo 23.-29. aprill
  Rannu lasteaia rühmaruumide rekonstrueerimise ...
  Rannu vald võtab tööle kalmistuvahi
  Rannu aleviku koosolek
  Talgupäev 5. mail
  Nädala eelinfo 16.-22. aprill
  Vallavolikogu istung
  Jäätmeveo hind tõuseb 1. juunist 3,2%
  Kuidas naasta tööturule - Töötukassa vestlusring...
  Jõesuu luha hooldustööd avasid uuesti vaated ...
  Kudevat haugi ei tohi püüda
  Nädala eelinfo 9.-15. aprill
  Tartu Parkmetsa jooks
  Majandustegevuse registrisse kantud ettevõtjad ...
  Nädala eelinfo 2.-8. aprill
  Vallavalitsus korraldab riigihanke lihthanked...
  Nädala eelinfo 26.03.-01.04.
  Vallavalitsuse istungitel
  Vallavolikogu istungil
  Nädala eelinfo 19.-25. märts
  Valla 2012. aasta eelarve vastu võetud
  Tööklubi töötutele noortele
  Nädala eelinfo 12.-18. märts
  Vallavolikogu istung
  Rannu Keskkooli ja Rannu Lasteaia töötajad ...
  Nädala eelinfo 5.-11. märts
  BC Rannu Vald saavutas Terminal Cup II liiga ...
  Streik Rannu Keskkoolis ja Rannu Lasteaias
  Nädala eelinfo 27. veebruar - 4. märts
  Eesti Vabariik 94
  Rahvaloendajad alustavad kodukülastusi
  Nädala eelinfo 20.-26. veebruar
  Volikogu istungil
  Vallavalitsuse istungitel
  Nädala eelinfo 13.-19. veebruar
  Valmis Rannu valla energiamajanduse arengukava...
  Rannukad Võrtsjärve talimängudel
  Tuludeklaratsioonide esitamine
  Motivatsioonipäev töötutele
  Nädala eelinfo 6.-12. veebruar
  Volikogu istung
  Nädala eelinfo 30.01.-05.02.2012
  Neljast Eesti enammüüdavast juustust kolm ...
  Nädala eelinfo 23.-29. jaanuar
  Kutsikad otsivad kodu
  Ohvriabi teenus
  Nädala eelinfo 16.-22. jaanuar
  Kinnistu võõrandamine
  XXX Võrtsjärve talimängud
  Nädala eelinfo 9.-15. jaanuar
  Sangla II KMH aruande avalikustamine
  Nädala eelinfo 02.-08.01.2012
  Nädala eelinfo 26.12.2011.-01.01.2012
  Volikogu istung
  Jõesuu luha hooldustööde hange
  Üleskutse
  Nädala eelinfo 19.-25. detsember
  Pühadetervitused
  Rakke Külaselts korraldab uue ahju avamispeo
  Nädala eelinfo 12.-18.12.2011
  Vallavolikogu istung
  Nädala eelinfo 5.-11. detsember
  Nädala eelinfo 28.11.-04.12
  Nädala eelinfo 21.-27. november
  Nädala eelinfo 14.-20. november
  Nädala eelinfo 7.-13. november
  Vallavalitsuse istungitel
  Nädala eelinfo 31.10-06.11.
  Volikogu istung
  MOBI 2011 Rannu Rahvamajas
  Nädala eelinfo 24.-30. oktoober
  Nädala eelifo 17-23. oktoober 2011
  Nädala eelinfo 10.-16. oktoober
  Nädala eelinfo 3.-9. oktoober
  Nädala eelinfo 26.09.-02.10.
  Nädala eelinfo 19.-25. september
  Kultuuriloolised sündmused sügisel
  Nädala eelinfo 12.-18. september
  Volikogu istung
  Vallavalitsuse istungitel otsustati
  Nädala eelinfo 5.-11. september
  Nädala eelinfo 28.08 - 04.09.
  Täiskasvanute oskuste uuring "TEAN ja OSKAN"...
  Nädala eelinfo 22.-28. august
  Sangla kütteturba tootmisala keskkonnaministe...
  Nädala eelinfo 15.-21. august
  Nädala eelinfo 15.-21. august
  Nädala eelinfo 8.-14. august
  Rannu Mäkketõus 2011
  Keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamine...
  Nädala eelinfo 1.-7. august
  Nädala eelinfo 25.-31. juuli
  Rannu Netileht nr 8 ilmus
  Nädala eelinfo 18.-24. juuli
  Pisieuropeade simman Rannu Rahvamaja juures
  Vallavalitsuse vastuvõtuajad
  Rannu valla 20 aastapäeva tähistamine
  Rannu noorte töö- ja puhkelaager 2011
  Rakke Külapäev
  Vallavalitsuse istungitel 16.05.-13.06.
  Rahvaloendajate värbamisest
  Detailplaneeringu avalik väljapanek
  25. mai volikogu istungil
  Andres Bõkarev juhendab noori jalgpallureid
  Ohtlike jäätmete ja suurjäätmete kogumisring
  Suvised maalilaagrid Vehendi külas
  Nädala eelinfo 9.-15. mai
  Nädala eelinfo 2.-8. mai
  AS Jõgeva Elamu teenuse hinnad muutuvad
  Nädala eelinfo 25.04-01.05.
  Nädala eelinfo 18.-24. aprill
  Heakorratalgud Rannu vallas
  Hajaasustuse veeprogramm 2011
  Nädala eelinfo 11.-17. aprill
  Vallavalitsuse märtsikuu istungitel
  Nädala eelinfo 4.-10. aprill
  Võrtsjärve teemapäev Rannu Rahvamajas
  Rannu Keskkooli ümberkorraldamisest
  Nädala eelinfo 28.03.-03.04.
  Teade I klassi õpilaste registreerimine 2011/12 ...
  Rannu Vallavolikogu istung
  Pärandkultuuri objektid Rannu vallas
  Volikogu 15. märtsi istungil
  Volikogu istung
  Avalik arutelu hariduse teemal
  Vallavalitsuse istungitel veebruar-märts 2011...
  Vallavalitsuse istungitel
  Küsitlus Võrtsjärve piirkonna turismikinnisvara ...
  Vallavolikogu istungil
  Võrtsjärve Karikas 2011
  Planeeringualane teade
  Volikogu istung 25. jaanuaril 2011
  Võrtsjärve mängude võistkonna koostamine
  Rannu lahingu aastapäev on 16. jaanuaril
  Teade Sangla II kütteturba tootmisala kasutus...
  XXIX Võrtsjärve Talimängude ajakava
  Rannu Keskkooli direktori konkurss
  Rannu valla kalender 2011
  Nädala eelinfo 3.-9. jaanuar
  Vabadussõjas hukkunute mälestamine Rannu ...
  Planeeringualased teated
  Nädala eelinfo 27.12.2010-02.01.2011
  Soovime kõigile Häid Jõulupühi!
  Aastalõpupeod Rannu vallas
  Eurole üleminekul ole tähelepanelik!
  Nädala eelinfo 20. - 26. detsember
  Nädala eelinfo 13.-19. detsember
  Volikogu istungil
  Jäätmeveoring toimub 12. detsembril
  Teade
  Rannu tegi võrkpallis puhta töö
  Nädala eelinfo 6.-12. detsember
  Volikogu istung
  Nädala eelinfo 29.11.-05.12.
  Vallavolikogu 25.11. istungil
  Nädala eelinfo 22.-28.11.2010
  Volikogu istung
  Volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek...
  Nädala eelinfo 15.-21. november
  Toomas Jaadla aastatepikkune töö sai kõrgelt ...
  Ilmus Rannu Netileht nr 6
  Fotokonkurss 12 kuud fotoõhtu
  Noored asutasid mittetulundusühingu
  Nädala eelinfo 8.-14. november
  Maakonna konkurss kodanikuühiskonna ettevõtmiste ...
  Konverents maaelu teemal
  Volikogu 28.10.2010 istungil
  Taaskasutuslaat
  Rannu vald võõrandab elamumaa kinnistu Koopsi ...
  Nädala eelinfo 1.-7. november
  Nädala eelinfo 25.-31. oktoober
  Vallavalitsuse istungitel 19.09.-20.10.
  Vallavolikogu istung
  Madis Ajaots on Aasta Põllumees 2010
  Võrtsjärve Kahepäeva Enduuro
  Nädala eelinfo 18.-24. oktoober
  Koolitus ettevõtlikule töötule
  Nädala eelinfo 11.-17. oktoober
  Kohanime määramise eelnõu
  Nädala eelinfo 4.-10. oktoober
  Võrtsjärve Kahe Päeva Enduuro 2010
  Nädala eelinfo 27.09.-03.10.
  Eelinfo 20.-26.09
  Vallavolikogu 16.09.2010 istungil
  Nädala eelinfo 13.-19. september
  Vallavolikogu istung
  Nädala eelinfo 6.-12. september
  Vallavalitsuse istungitel
  Rannu Keskkoolis algas uus kooliaasta
  Nädala eelinfo 30.08.-05.09.
  Rannu valla delegatsioon Soomes
  Vallavalitsuse istungitel
  Tartumaa töötud ettevõtjaks
  Nädala eelinfo 23.-29. september
  Nädala eelinfo 16.-22. august
  Pärnamäe detailplaneeringust
  Limnoloogia võrkpalliturniir
  Juuksurisalong taas avatud
  Ilmus augustikuu Rannu Netileht nr 3
  Nädala eelinfo 9.-15. august
  Nädala eelinfo 2.-8. august
  Nädala eelinfo 26. juuli- 1. august
  Ilmus Rannu Netileht nr 2
  Rannu noorte töö- ja puhkelaager alustas ...
  Nädala eelinfo 12.-18. juuli
  Kalanduslaager Rannu vallas
  Nädala eelinfo 05.-11.07.2010
  Nädala eelinfo 28. juuni - 4. juuli
  Presidendi tuli jõuab Rannu valda
  Tiiger hüppas
  Nädala eelinfo 21. - 27. juuni 2010
  Rannu Vallapäev
  Ideekonkurss
  Nädala eelinfo 14.-20. juuni
  Võrtsjärve mängude meeskonna koostamine
  Hajaasustuse veeprogramm 2010 taotlustest
  Vallavolikogu 10.06.2010 istungil
  Nädala eelinfo 07.-13. juuni
  Vallavolikogu istung
  Vallavalitsuse 17.05. - 31.05. istungitel
  Nädala eelinfo 31. mai - 6. juuni
  Ohtlike jäätmete kogumisring 5. juunil
  Nädala eelinfo 24.-30. mai
  Fotokonkursi 12 kuud esimese vooru tulemused
  Nädala eelinfo 17.-23.05
  Vallavalitsuse istungitel
  Nädala eelinfo 10.-16.05.
  Nädala eelinfo 3. - 9. mai
  „Teeme ära“ talgud Rannu vallas
  Nädala eelinfo 26.04-02.05.
  Nädala eelinfo 19.-25. aprill
  Planeeringualased teated
  Hajaasustuse veeprogrammi 2010 taotlusvoor on ...
  Jüriöö jooks 23. aprillil kell 20.00
  Nädala eelinfo 12.04-18.04.
  Planeeringualane teade
  Vallavalitsuse istungitel 01.03-31.03.2010
  Nädala eelinfo 05.04-11.04.2010
  Tartu Ärinõuandla projekt „Tartumaa töötud ...
  Ülevaade volikogu 25. märtsil toimunud istungist...
  Nädala eelinfo 29.03-04.04.
  Nädala eelinfo 22.-28. märts
  Volikogu istung
  Valla eelinfo 15.-21.03
  Nädala eelinfo 08.-14. märts 2010
  Planeeringualane teade
  Võrtsjärve talimängudel osalenute tänamine
  Vallavalitsuse istungitel veebruaris
  Nädala eelinfo 01.-07.03
  XXVIII Võrtsjärve talimängud olid Rannu valla ...
  Iseseisvuspäev ja Eesti Vabariigi 92 aastapäev...
  Nädala eelinfo 22.-28. veebruar
  Otsitakse osalejaid Rannu valla esindusvõistkonda ...
  Nädala eelinfo 15.-21. veebruar
  Vastlaliumägi Poka mäel
  Võrtsjärve Mängud Pukas (täiendatud tekst ja ...
  Osale huvitaval tasuta noorteseminaril!
  Volikogu istung
  Nädala eelinfo 08.-14. veebruar 2010
  Vallavalitsuse istungitel
  Nädala eelinfo 01.-07. veebruar 2010
  Rannu vald avalikustab "Rannu valla arengukava ...
  Fotokonkurss "12 kuud"
  Nädala eelinfo 25.-31. jaanuar
  Nädala eelinfo 18.-24. jaanuar
  Suusarada on avatud kõigile
  Nädala eelinfo 11.-17. jaanuar
  Vallavalitsuse istungitel
  Korraldatud jäätmeveoteenuse hindade muutmisest...
  Infopäev Barbara külakeskuses
  Vallavalitsuse istungitel
  Muudatused maamaksu tasumises
  Päästeameti teated sündmustest jõulude ajal ...
  Hea loodushuviline pere!
  Vallavalitsuse istungitel
  Päästeteenistuse 7 jõulusoovi
  Vallavara müük
  Registreeri elukohaks Rannu vald!
  Arengukava koostamisest
  Valla lehe toimetamisest
  Valla eelarve täitmisest
  Vallavalitsuse istungitel
  Vallavara müük
  Detsembrikuu kultuurisündmused
  Valla arengukava 2010-2016 koostamisest
  EELK Rannu Püha Martini koguduse kirikuteated...
  Konkurss "Maamehe ramm ja vägi"
  Jõesuus valmis paadisild
  Vallavalitsuse istungitel
  Volikogu 19.11.2009. a istungil
  Tantsuõhtu Barbaras
  Volikogu järgmise istungi päevakord ja eelnõud...
  Volikogu kahe esimese istungi tulemused
  Valimistulemused Rannu vallas
  Vallavolikogu pidas oma viimase istungi
  Rannu-Jõesuu sild sai valmis
  Taas algas kool
  Lammilased olid külas
  Eesti külade VIII maapäev Rannus
  Hispaania muusika ja tants Rannu pargis
  Rannulased laulu- ja tantsupeol
  Võrtsjärve mängud Rannus
  Eesti Maaomavalitsuste Liidu pressiteade
  Võidutule altar sai presidendi tule
  Rannu Keskkooli lõpetajad said 4 hõbemedalit
  Väike-Rakke korterelamu sai suure tunnustuse
  Vald müüb 3 korterit ja ühe kinnistu
  Võrtsjärve põhjakaldal niideti võsa
  Rahvamajas tähistati Eesti Vabariigi 91. ...
  Rannu juustutööstus hakkas tootma kohupiimade...
  Rannu-Jõesuu sillal kinnitatakse vante
  Volikogu kehtestas uue arengukava
  Noorte rallisprint lõppes Rannus
  Raamatukogupäevad avatakse Rannus
  Rannus tänavaehitus lõppenud
  Jaapani folkloorirühm tantsis Rannus
  Valmis Koopsi paisjärvede projekt
  Rannu kooli võimlas oli remont
  Suure-Rakke sai tolmuvaba tee
  Rannu-Jõesuu vaatetorn sai valmis
  Hajaasustuse veeprogrammist
  Noorma ja Vallapalu külapäev
  Kurekülas avati uus raamatukogu
  Sepo ja Venno olid Rannus
  Vald saab puhtaks vabatahtlike abiga
  Rannus tuleb VII Tartumaa lasteraamatupäev
  Rannu Kuldnokk sai jälle teoks
  Tulimäel toimus kestvuskross
  Rannu poisid võitsid võrkpalli kooliliiga
  Vehendi motell tõusis tuhast
  OÜ Rannu Bangeman ehitas uue tootmistsehhi
  Rannu kohupiim läks tootmisse
  Ranna farmis lüpsab lehmi robot
  Külalised Euroopast
  Tantsutallad tõid Randu 21 rühma
  Avati uus ricotta tootmisliin
  Võrkpallipronks keskkoolile
  "Mitmenäoline Võrtsjärv" - uue raamatu esitlus...
  Rannus hakkab tööle juuksur
  Elvira Ajaots - Tartumaa Aasta Vanaema
  Võrkpallivõit Soomest.
  Barbaras uus administraator.
  Vald ostis uue reisibussi.
  Teede kapitaalremont lõppenud.
  Barbara lugu.
  Rannu võitis võrkpalli kooliliiga.
  SA „Lõuna-Eesti Turismi“ auhind vallale.
  Avati Barbara külakeskus.
  Võrtsjärve talimängud Rannus.
  Rannus võitis Rahvaliit.
  Rannu eelarve 25,72 miljonit.
  Rannu europrojektid said raha.
  Valla investeerigud 2004.
  "Kaunis kodu" tänukiri
  Rannu vastu Natura 2000-le.
  Siseminister Rannus.
  Lasteaia toidurahast vabastamine.
  Rannu Keskkoolis 280 õpilast.
  Valmis valla esimene asfalttee.
  Uus direktor on Karin Kütt.
  Kooliastujatele 500 krooni.
  Heakorrakonkursi võitis Rannu vald.
  Direktorivalimine luhtus.
  Uno Rootsmaa valiti vallavanemaks
  Vallavolikogu esimeheks sai Heino Gottlob
  Vallavolikogu valimiste tulemused.
  Volikokku kandideerib 34 kodanikku.
  Kehtestati tasuta koolilõuna.
  Pegasus sõitis Võrtsjärvele.
  XXXI Võrtsjärve suvemängud Rannus.
  Varsti suletakse prügilad.
  Valmis paadisild Rannu-Jõesuus.
  Juulikuu remonditööd.
  Rahvamajja ehitatakse muuseum.
  Infobroshüür "Võrtsjärve matkajuht"
  2002.a. Võrtsjärve XXXI suvemängud toimuvad ...
  Katlamajad kortermajadele.
  Rahvamaja rõdu sai valmis.
  Saksa ekspert Rannus.
  Ilmus raamat "Ümber Võrtsjärve"
  Vald investeeris 1,5 milj. krooni.
  Rannu reoveepuhasti sai valmis.
  Renoveeriti koolisöökla põrand.
  2001. aasta eelarve 9,5 miljonit.
  Vähendati 2000. aasta eelarvet.
  Valmis Rannu Rahvamaja parkla.
  Asutati Võrtsjärve Sihtasutus.
  Termox ehitab katlamajad.
  Rannukas võitis geograafiaolümpiaadi.
  Kooliteatrite festival Rannus.
Webalizer statistika