Rannu

Veemajandus - ühisveevärk ja ühiskanalisatsioon

Rannu Vallavolikogu 14.12.2016 otsusega nr 44 määrati alates 1.01.2017 kuni 31.12.2027 Rannu vallas Vehendi külas Limnoloogia tee piirkonnas vee-ettevõtjaks AS Emajõe Veevärk.

Rannu Vallavolikogu 16.10.2012 otsusega nr 88 määrati Rannu valla (Rannu ja Kureküla alevikus) vee-ettevõtjaks  ajavahemikuks 1.01.2013 kuni 31.12.2017.a.

AS Emajõe Veevärk (registrikood 11044696, asukoht Sõbra 56, Tartu linn 51013). AS Emajõe Veevärk kontaktandmed ning info teenuste kohta on leitav nende kodulehelt
www.evv.ee .

Konkurentsiametiga kooskõlastatud veeteenuste  hinnad on leitavad Konkurentsiameti kodulehelt
www.konkurentsiamet.ee 


Kaarlijärve külas on veevärk ja kanalisatsioon Estover Piimatööstus OÜ (registrikood 10585935) omandis ning nimetatud OÜ järgib ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduses sätestatud  vee-ettevõtja kohta sätestatud nõuded ja täidab kohustusi.

Rannu Vallavalitsus kooskõlastas 2.04.2012 korraldusega 93 nimetatud OÜ vee –ja kanalisatsiooniteenuste hinnad Kaarlijärve küla haldusterritooriumil järgmiselt: joogivesi 1,12 eurot (km-ta) ja reovesi 1,12 eurot (km-ta).
  
Ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Ühisveevärgi  ja ühiskanalisatsiooni kasutamise eeskiri
Webalizer statistika