Rannu

UudisedHajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor 


7. aprillist 2017 7. juunini toimus hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt  Rannu vallas.  


Rannu Vallavalitsuse korraldus hajaasustuse programmist toetuste maksmise kohta, 21. juuni 2017 nr 190

Korralduse lisa (toetuste saajad)

Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjoni moodustamine

Programmdokument 2017

Lõpparuande kinnitamised
1) Ants Luik Kaldamäe talu projektid
2) Carmen Mets Teeääre talu juurdepääsutee lõpparuande kinnitamine
3) 
Keljo Komissarovi projekti „Kuusalu talu juurdepääsutee rekonstrueerimine“ lõpparuanne
4) Vaido Petseri projekti „Mõtsa kinnistu imbväljaku ja septiku paigaldamine“ lõpparuanne
5) Ainar Kinsigo "Kinsigo kinnistu kanalisatsiooni projekt" lõpparuanne
6) Laine Saareots "„Peetri kinnistu septiku ja imbväljaku ehitamine“ ja „Peetri kinnistu veetrassi ja kaevupumba paigaldus“lõpparuanne.
7) Margo Ratassepp „Lombi talu septiku ja imbväljaku ehitamine“ lõpparuanne.
8) Viive Vink „Maasika kinnistu kanalisatsioonitorustiku ja imbväljaku rajamine“ lõpparuanne.


Aruandevormid leiate EAS kodulehelt: 
http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/

 
2016. aasta taotlusvoor on lõppenud22. märtsist 2016 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt  Rannu vallas.

 

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 23. mail 2016.

 

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

 

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2016);

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

 

Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

 

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2011–2015 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse Rannu Vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping.

Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.  

 

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige taotluse osas - vallavanem Maano Koemets, tel 53425242, maano.koemets@rannu.ee 

 

Taotlusvormid leiate EAS kodulehelt: http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/

Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni moodustamine  05.04.2016

Hindamiskomisjoni koosseisu muutmine 20.06.2016

Hajaasutuse programmist toetuste rahuldamise otsus 28.06.2016

Toetuse saajate nimekiri 28.06.2016

Lõpparuande kinnitamine, Kalev Arras

Lõpparuande kinnitamine, Silvi Rasva

Lõpparuande kinnitamine, Jaano Kaaver

Lõpparuande kinnitamine, Jüri Tobber

Lõpparuande kinnitamine, Jaan Eensaar

Lõpparuande kinnitamine, Lauri Koni

Lõpparuande kinnitamine, Kulno Tõldsepp

Lõpparuande kinnitamine Aive Reismaa

2015. aasta taotlusvoor

Taotlusvoor on lõppenud.

Dokumendid:

2015 hajaasustuse programmi programmdokument

Projektitaotluse blankett


Projekti eelarve blankett


Lisa vesi

Lisa kanalisatsioon
Lisa teed
Lisa elektrisüsteemid

Aruandevorm taotlejale


Arvutamise abimees


Rannu valla hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine

Rannu valla hindamiskomisjoni koosseisu muutmine

Toetuse saajate otsus, taotluste rahuldamine

Täiendav otsus toetuse saajate osas

Lõpparuande kinnitamine Sigrid Kitsing

Lõpparuande kinnitamine
 Nele Mägi

Lõpparuande kinnitamine  Elvi Naudi

Lõpparuande kinnitamine Meelis Kask


2014

Tartu Maavalitsus annab teada, et algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Haaslava, Kambja, Konguta, Laeva, Luunja, Mäksa, Meeksi, Nõo, Puhja, Rannu, Rõngu, Vara, Võnnu ja Ülenurme vallas. 

Hajaasustusega maapiirkondades elavad lastega pered ja pered, kus elab kuni 35-aastane määratud puudega isik, saavad taotleda toetust majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusteks. 

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate regionaalministri 18.03.2014 käskkirjast nr 1-4/57 “Hajaasustuse programm“, mis on koos taotlusvormidega kättesaadav kohalike omavalitsuste veebilehtedel ja Tartu Maavalitsuse veebilehel tartu.maavalitsus.ee. 

Nõuetele vastavaid taotlusi võtavad vastu majapidamise asukohajärgsed vallavalitsused kuni 27. maini 2014

Täiendavat informatsiooni programmi ja taotlemistingimuste osas saab kohalikest omavalitsustest. 

Programmi infopäev toimub 16. aprillil 2014 algusega 14.00 Tartu Maavalitsuses IV korrusel (Riia 15 Tartu). Registreeruda heili.uuk@tartu.maavalitsus.ee või tel 7305 237  (Heili Uuk).

Rannu Vallavalitsuse korraldus, toetuse saajad

Rannu Vallavalitsuse hajaasutuse komisjoni koosseis

Projekti "Pilliroo AÜ 16 veepuhastusseadme paigaldamine" aruande kinnitamine

Projekti Küti kordoni puurkaevu rajamine aruande kinnitamine

Projekti Soovere talu puurkaevu rajamine aruande kinnitamine2013

Hajaasustuse programm 2013 toetab maapiirkonnas elavate lastega perede elutingimuste parandamist 4 valdkonnas:
-veesüsteemid, 
-kanalisatsioonisüsteemid,
-juurdepääsuteed,
-autonoomsed elektrisüsteemid.

 Taotlemise üldine eeldus on:
-taotleja peab olema füüsiline isik,
-taotleja alaline elukoht peab olema majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse,
-taotleja elukoht rahvastikuregistri andmetel peab olema alates taotlemise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse,
-taotleja leibkonnas peab olema taotlemise ajal vähemalt üks alla 18-aastane isik, kelle alaline elukoht on majapidamine millele toetust taotletakse ja rahvastikuregistri andmetel on see majapidamine alaealise elukoht olnud taotlemise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni,
-majapidamine, millele toetust taotletakse asub hajaasustusalal.


Hajaasutuse programmi toetuse suurus ühe projekti kohta on maksimaalselt 6500 eurot. Toetuse taotleja omaosalus peab olema vähemalt 33,33% abikõlblikest kuludest.

      

Rannu vallavalitsus võtab hajaasustuse programmi taotlusi vastu 22.08. kuni 06.10.2013 tööpäeviti Rannu vallamajas.  Taotlused koos nõutud lisadega esitada allkirjastatult paberkandjal. Taotlusi võib esitada ka digitaalselt vallavalitsus@rannu.ee

Soovitame enne taotluse esitamist põhjalikult tutvuda kõigi alltoodud programmi dokumentidega, täita taotluse blankett ja lisada sinna juurde täidetud lisad ja hinnapakkumised.

Küsimuste korral pöörduge vallavanem Maano Koemetsa poole tel 53425242 või maano.koemets@rannu.ee 

NB! Rannu Vallavalitsus on programmdokumendi alusel järjestanud toetatavad valdkonnad prioriteetsuse järgi järgmiselt:

1)      Juurdepääsuteed;

2)      Kanalisatsioonisüsteemid;

3)      Veesüsteemid;

4)      Autonoomsed elektrisüsteemid.

      Rannu Vallavalitsus on programmdokumendi alusel seadnud eelistatavaks sihtrühmaks puudega isikud.

Projektide toetusraha tuleb 50% ulatuses riigilt ja 50% ulatuses valla eelarvest. Täna ei ole selge, kui palju Rannu vald riigi poolt toetust saab, see selgub peale taotlusvooru lõppu oktoobrikuu jooksul.


Programmdokument
Taotluse blankett
Projekti eelarve
Lisa teed
Lisa kanal
Lisa vesi
Lisa autonoomne elektrivarustus
Lisa garantiikirja blankett


Blanketid EAS-i veebilehel

Rannu vallavalitsuse korraldus programmi rakendamise kohta

Rannu Vallavalitsuse otsused 2013 .a aasta hajaasusutuse programmis:

1. 
Rannu vallavalitsuse korraldus hindamiskomisjoni moodustamise kohta

2. 
Rannu vallavalitsuse korraldus toetuse saajate kohta

3.
Aruande kinnitamine     Alvar Tamm

4.
Aruande kinnitamine
     Magdalena Kalev

2011 aasta hajaasustuse veeprogramm 


Rannu Vallavalitsus otsustas hajaasustuse veeprogrammi projekte toetada järgmiselt:

Toetuse saajate aruannete kinnitamine:

Reio Vaht

Marika Seppor

Sergei Batško

Harda Tamm

Peeter Nõges

Niina Ülper


Toetusrahade jaotamise korraldus:

www.rannu.ee/docs/hajavesi1.pdf
 
Maano Koemets
vallavanem
5342 5242
 


Rannu Vallavalitsus võtab hajaasustuse veeprogrammi toetuse taotlusi vastu perioodil 25. aprill kuni 31. mai 2011.

Hajasustuse veeprogrammi eesmärk on hajaasustusega piirkondades majapidamistele joogivee kättesaadavuse tagamine või parandamine. Toetatakse järgmisi tegevusi:
 
1) kaevude (puur- ja salvkaevude) ehitamine ja puhastamine, kaevumajade ehitamine;
 
2) olemasolevatest või uutest kaevudest joogiveetorustiku ehitamine ja selle ühendamine hoonesisese veesüsteemiga;
 
3) kaevude varustamine vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega, sealhulgas selleks vajalike elektritööde teostamine;
 
4) rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine;
 
5) vanade puurkaevude tamponeerimine;
 

Toetust saab taotleda füüsiline isik või MTÜ. Taotlusi võetakse vastu füüsiliselt isikult, kes rahvastikuregistri andmete järgselt elab Rannu vallas hiljemalt alates 01.01.2010.

Toetust saab taotleda kuni 66,67 % projekti maksumusest. Ise tuleb panustada 33,33 % kogumaksumusest.

Toetuse taotleja saab avaldust esitada kohapeal vallamajas tööaegadel või täidab ise blanketi, mis on saadaval allpool lingi kaudu ja edastab dokumendid digiallkirjaga e-kirjaga.

Soovitame enne taotluse esitamist kindlasti tutvuda programmi tingimustega, sest taotluse lisana peab esitama ka mõnel juhul veeproovid, igal juhul eelarve ja hinnapakkumised.

Programm, eelarve blankett ja taotluse blankett on saadaval siin:

Taotluse blankett
Eelarve blankett


Info 53425242, Maano Koemets.
Webalizer statistika