Rannu

Elukoha andmed rahvastikuregistris
Rahvastikuregistri seadus sätestab, et kõik isikud on kohustatud hoolitsema enda ja oma alaealiste laste ning eestkostetavate elukoha aadressi õigsuse eest rahvastikuregistris. See tähendab, et kui te olete asunud elama Rannu valda või vahetanud elukohta valla piires, siis peate oma uue elukoha aadressi teatama Rannu vallasekretärile, esitades elukohateate. Elukohateate vormi saate Rannu vallamajast, Rannu valla veebilehelt www.rannu.ee või riigiportaalist www.eesti.ee. Täidetud elukohateate esitamiseks on järgmised võimalused:
·         digitaalselt allkirjastatuna e-postile vallavalitsus@rannu.ee,
·         riigiportaali www.eesti.ee kaudu,
·         posti teel aadressile Vallapalu küla Rannu vald 61116 Tartumaa (sel puhul on tarvis juurde lisada koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmete lehest);
·         isiklikult Rannu vallamajja kohale ilmudes.
Kui Te ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, siis tuleb teatele lisada koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist (nt üürileping) või ruumi omaniku nõusolek (kaas- või ühisomandis oleva eluruumi puhul on kindlasti vaja lisada kõigi kaasomanike nõusolek).
Elukohateatele soovitame märkida kontakttelefoni, et probleemide tekkimisel oleks võimalik Teiega kiiresti ühendust saada.  
Eluruumi omaniku õigustatud nõudmine
Eluruumi omanik saab taotleda isikute aadresside muutmist rahvastikuregistris, kui neil isikutel puudub sellele omanikule kuuluvas ruumis elamise õigus ja nad ei kasuta ruumi elukohana. Vastava taotluse vormi saate Rannu vallamajast või Rannu valla veebilehelt www.rannu.ee. Täidetud taotlus tuleb esitada kirjalikult Rannu vallasekretärile.

Blanketid

Elukohateate blankett
Webalizer statistika