Rannu

Majandus


Vallavalitsus tegeleb mitmete kommunaalmajanduse küsimustega. Vallavalitsus haldab ja hooldab erineva sihtotstarbega munitsipaalvara ja kinnisvara, mille hulka kuulub parke, haljasalasid, kinnistuid hoonetega ja hooneteta, kortereid. Lisaks sellele majandab vallavalitsus välisvalgustust kogu valla ulatuses korraldades hanke elektri ostuks ja välisvalgustuse hoolduseks ja uuendamiseks.

Heakorra ja kaevetööde eeskiri

Lemmikloomade pidamise üle kontroll ja selle reguleerimine on üks kommunaalmajanduse valdkond vallavalitsuse halduses Looma võtta ja pidada on igaühe õigus, kuid sellest tulenevad ka looma omanikule mitmed kohustused. Õigused ja kohustused Rannu vallas lemmiklooma pidamiseks on kirjas eeskirjas, mille vallavolikogu võttis vastu 17.12.2013.

Rannu valla koerte ja kasside pidamise eeskiri 

K
õige olulisemad märksõnad loomapidajatele on teiste inimestega ohutusega ja turvatundega arvestamine ja elementaarse puhtuse pidamine.

Koera omanik peab koeraga avalikul maatükil või siis teiste isikute eramaal liikudes arvestama sellega, et koera väljaheited tuleb ise ära koristada ja koer ei tohi olla lahtiselt avalikul maal või teiste isikute eramaal nende loata. Kassidega on keerulisem, kuid ka nende puhul tuleb omanikul loomad steriliseerida, tagada neile toit ja kindel kodu, et kassid ei hakkaks hulkuma toidu ja paariliste otsingul.

Lemmiklooma hea tervis ja elamistingimused on omaniku vastutusala. Lemmiklooma terviseprobleemide korral on omaniku kohus pöörduda loomakliinikusse.
Loomakliinikumide nimekiri on SIIN

Aiamaad

Rannu Vallavolikogu kehtestas 28.02.2017 Aiamaade kasutusse andmise korra. Selle määruse alusel on kehtestatud ka avalduse vorm ja määrus sätestab tingimused kasutajatele. Määrus sai vastu võetud, et korraldada uute aiamaade andmist vallas.

Esmane, mida soovija peab tegema on vormikohase avalduse esitamine, seejärel vallavalitsus teeb otsuse aiamaa eraldamise kohta ning sõlmitakse ka vastav kokkulepe kirjalikult. 

Rannu alevikus on vallal võimalik anda aiamaid piiratud ulatuses, see tähendab, et kõik taotlejad ei pruugi aiamaad saada, kui soovijaid on liiga palju. Maatükk mida on lubatud välja anda on üsna väike. Seetõttu tuleks oma soovist võimalikult varakult teada anda, esitada avaldus. Palume enne avalduse esitamist ka tutvuda korraga. Avalduse blanketi leiab valla kodulehelt.


Avalduse blankett

Aiamaade eraldamise kord

Webalizer statistika