tyhiReklaam: Gripi vastu

Salvkaevu rajamine

Salvkaevu rajamine

Asukoha valikul saate abi valla ehitusnõunikult, sest tema teab nõudeid, mis tuleb täita, et saaksite oma uuest kaevust joogivee. Salvkaevud kaevatakse ekskavaatoriga või ka käsitsi. Vett võetakse pinnaveekihist või maapinnalähedasest põhjaveekihist.

Salvkaevu puhul on oluline asukoht. Geoloogilisest aspektist peab arvestama, et kaev rajatakse vett hästijuhtivatesse liiva- või kruusakihtidesse. Arvestama peab vee liikumist pinnases. Üldjuhul järgib pinnavesi ning ülemise põhjaveekihi vesi maapinna kallakut ning seetõttu on salvkaevu parim asukoht nõlva alaosa.

Asukoha valikul tuleb silmas pidada lähedal olevaid reostusallikaid - reoveekogumiskaevud ja –torud, kütusemahutid, väetamine, kuivkäimlad, omapuhastid (imbsüsteemid), sõnnikuhoidlad ja teede soolatamine. Salvkaevu ümber tuleb jätta 10 m suurune hooldusala, kus ei tohiks olla ühtegi reostusallikat, mis võiks halvendada vee kvaliteeti. Salvkaevu suue peab olema suletud kaanega.