RANNU VALD

EELARVE 2004

   
  Tunnus Kirje nimetus  Summa
  TULUD
  13500000

  Üksikisiku tulumaks
  5401000

  Maamaks
  650000

  Riigilõivud
  500
  09110
  Lasteaia toiduraha
  55000
  09110
  Teised vallad lasteaia koha eest
  24000
  09220
  Keskkooli laekumised
  37000
  09220
  Teised vallad koolikoha eest
  220000
  08105
  Muusikaklassi tasud 15000
  08202
  Rahvamaja laekumised
  58000
  10200
  Sotsiaalasutuste laekumised
  20000
  05200
  Kanalisatsiooniteenus
  125000
  06300
  Külma vee teenus
  125000
  05100
  Prügiveo teenus
  60000
  06601
  Korterite üüritulud
  15558
  01112
  Üldvalitsemise tulud
  2000
  04740
  Tulu edasiantavatest kuludest
  50000
  06601
  Mitteeluruumide rent
  21000
  06100
  Muu tulu kommunaalmajandusest
  15000
  09220
  Koolitoit (riik 1-4kl. õpilastele)
  140000
  09220
  Koolipiim (PRIA 1-4kl. õpilastele)
  19200
  04510
  Teede kapitaalremont
  193000

  Tasandusfond
  2287000
  09110
  Lasteaia õpetajad koolituskuludeks
  3000
  09220
  Keskkoolile (õpetajate palk, koolituskulud; õpikud)
  3157000
  092
  Haridusprojektideks maakonnas
  41000
  10701
  Riiklik toimetulekutoetus
  157000

  Haridus- ja kultuuritöötajate palkadeks
  138000
  08202
  Toetused avalik õiguslikelt isikutelt
  1500
  05100
  Toetused sihtasutustelt
  2550

  Varade müük
  5000

  Intressitulud
  1500

  Turba ja muu maa-ainese kaevandamise tasu
  230000

  Vee erikasutuse tasu
  30000

  Eelmise aasta jääk
  182692
       
     Kassatagavara  100000
       
  KULUD 
  13500000
  01
  Valitsemine
  1390670
  01111 Volikogu
  90000
  01112
  Vallavalitsus
  1106998

     Personalikulud
  696900

     Majanduskulud
  410098
  01114
  Reservfond
  137100
  01600
  Liikmemaksud
  43002
  01700
  Laenu intressid
  13570
       
  02
  Toetus Kaitseliidule
  1000
  03
  Avalik kord ja julgeolek
  71000
  03100 Politsei
  3000
  03200 Päästeteenistus
  60000
  03200 Hukkunute vedu
  8000
       
  04
  Majandus
  501000
  04210 Maakorraldus
  123000
  04510 Vallateede korrashoid
  160000
  04730 Turism
  45000
  04740 Arendusprojektid
  105000
  04740     sh.kaasfinantseerijad
  50000
  04900 Ehitus
  68000
       
  05
  Keskkonnakaitse
  510000
  05100 Prügivedu hajaasustuses
  130000
  05100 Prügivedu Rannu elanikud
  65000
  05200 Heitveekäitlus Rannu elanikud
  125000
  05400 Heakord
  190000
       
  06
  Elamu- ja kommunaalmajandus
  310000
  06300 Veevarustus Rannu elanikud
  120000
  06400 Tänavavalgustus
  105000
  06601 Elamumajandus
  30000
  06602 Kalmistu
  55000
       
  07
  Tervishoid
  58000
  07210 Toetused tervishoiule
  28000
  07310 Üldhaigla teenused
  30000
       
  08
  Kultuur; vaba aeg
  1627000
  08105 Muusikaklass
  210000
  08109
  Spordiüritused
  130000
  08201
  Raamatukogud (3)
  365000
  08202
  Rahvamajad (2)
  860000
  08209
  Seltsitegevus
  25000
  08300
  Vallaleht
  37000  09 Haridus kokku
  6962500
       
  091
  Eelharidus
  873000
  09110 Rannu Lasteaed
  813000
       personalikulu
  588000
       majanduskulu
  225000
       sh.toiduraha
  55000
  09110
  Ülalpidamiskulud teistes omavalitsustes
  60000  092
  Kooliharidus
  5769500
  09220 Rannu Keskkool
  5433000
    Personalikulud
  1064902
    Majanduskulud
  1211098
       sh.toiduraha kokku
  326000
          riigilt
  140000
          koolipiim
  20000
          töötajate toiduraha
  23000
          vallalt
  143000
      sh.töövihikud vallalt
  70000
    Õpetajad
  3157000

     personalikulud
  3012828

     koolituskulud
  67772

     õpikud
  76400
  09220
  Ülekanded õpetajate osalus ainenõukogus
  21000
  09220
  Ülekanded õpilasüritused
  20000
  09220
  Toidukulu Puhja Gümnaasiumis
  20000
  09220
  Töövihikud teistes OV-des õppivatele valla lastele
  15500
  09220 Koolituse eest teistes omavalitsustes  260000  09600
  Õpilaste koolisõit
  320000  10
  Sotsiaalteenused
  794400
  10121 Maarja koolkodu
  35000
  10200 Päevakeskus
  50000
  10200 Hooldekodud
  120000
  10201 Eakate sotsiaalne kaitse
  40000
  10402 Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse kokku
  209400

  sh.sünnitoetus
  51400

     kooli alustamise toetus
  10000

     kooli lõpetamise toetus
  15000

     sotsiaalabitoetused
  100000

     kingitused lastele; peredele
  33000
  10600 Eluasemeteenused
  15000
  10701 Riiklik toimetulekutoetus
  157000
  10900 Matusetoetus
  26000
  10900 Sotsiaalse kaitse haldus
  142000
       

  Laenu tagastamine Ühispangale
  171430
       
    Investeeringud jm. arengukavalised tegevused
  1103000
  01112
  Vallamaja parkla
  50000
  04510
  Vallateede kapitaalremont
  193000
  04511
  Rannu bussijaam
  100000
  05200
  Toetus reoveepuhastitele, veetrassidele
  30000
  05200; 06300
  Väike-Rakke kanalisatsioon ja veevarustus
  150000
  06300
  Noorma - Vallapalu  veevarustus
  140000
  06601
  Õpetajate maja remont
  20000
  06601
  Toetus elanikele (küte; parkla)
  60000
  08201
  Arvuti Rannu raamatukogule
  15000
  08201
  Internetiühendus (Kureküla raamatukogu)
  30000
  08202
  Rannu Rahvamaja trepp
  35000
  08202
  Tamme klubi remont
  50000
  09110
  Lasteaia tuletõrje signalisatsioon
  50000
  09110
  Lasteaia remont
  50000
  09220
  Kooli tuletõrje signalisatsioon
  91000
  09220
  Koolipingid
  39000
  Kassatagavara
  100000