RANNU VALD

MÄÄRUS 29.05.2003 nr 13

Rannu valla 2003. aasta eelarve muutmine

Võttes aluseks „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390; 64, 393; 68, 407; 63, 387; 68, 407; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22) § 22 lg 1 p 1, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393) § 23 ja 24 ning võttes arvesse Rannu Vallavolikogu 6. veebruari 2003. a määrusega nr 10 kinnitatud Rannu valla 2003. aasta eelarve (KO, 2003, 22, 593) Rannu Vallavolikogu

m ä ä r a b:

1. Kinnitada Rannu valla 2003. aasta eelarve muutmine kogumahuga 360 000 krooni tulud ja 360 000 krooni kulud:

  Tunnus Kirje nimetus Summa
  1
  TULUD
  360000
  111.01 Füüsilise isiku tulumaks
  250000
  121 Riigilõivud
  3000
  122.01 Keskkooli laekumised (ruumide rent;õpetajate toiduraha)
  14400
  131.01 Toodetud materiaalsete põhivarade müük
  4000
  152.01.1.02 Eraldised hariduskuludeks
  140600
  152.01.1.14 Maavalitsus: täiendav hariduskulu
  -40000
  152.02 Teised omavalitsused koolikoha eest
  -30000
  152.04 Riigi sihtasutused
  8000
  152.04 Keskkonnainvesteeringute Keskus
  10000


  4
  KULUD
  360000
  401
  Valitsemine kokku
  23669
  401.1.1.2 Vallavalitsus
  23669

  personalikulu
  11000

  majanduskulu
  12669  404
  Majandus
  52431
  404.5.1.1 Vallateede- ja tänavate korrashoid
  30000
  404.7.3 Turismialased materjalid
  14431
  404.4.3 Ehitus
  8000

  majanduskulu
  8000  408
  Vaba aeg, kultuur ja religioon
  12000
  408.1.8 Spordiüritused
  4000

  majanduskulu
  4000
  408.2.2 Rahvamajad
  8000

  majanduskulu
  8000  409
  Haridus
  115600
  409.1.1 Rannu Lasteaed
  15000

  majanduskulu
  15000
  409.2.0.1 Rannu Keskkool
  100600

  majanduskulu kokku
  100600  410
  Sotsiaalne kaitse
  18300
  410.4.3 Toetused peredele
  10000

  kooliminekutoetus
  10000
  410.8.1 Omasteta isikute matusekulud
  3300
  410.8.2 Mitterahalised sotsiaalkulud
  5000  311


  311.02 Kagu-Eesti jäätmekeskuse aktsiad 200 tk 4000
  Investeeringud kokku
  134000
  401.1.1.2 Sõiduauto soetus
  -191
  404.5.1.1 Vallateede kapitaalremont
  112191
  405.2 Veekaitsealased projektid
  -20000
  408.2.1 Kureküla raamatukogu remont
  20000
  409.1.1
  Lasteaia remont
  22000

2. Määrus jõustub 10. juunist 2003. a.

Heino Gottlob
Volikogu esimees