RANNU VALD

EELARVE 2003

   
  Tunnus   Kirje nimetus  Summa
  1
    TULUD
  12600000
  111.01   Füüsilise isiku tulumaks
  3950000
  113.01   Maamaks
  650000
  121   Riigilõivud
  500
  122.01   Lasteaia toiduraha
  55000
  122.01   Keskkooli laekumised töövihikud jm.
  10000
  122.02   Rahvamaja laekumised
  31400
  122.02   Muusikaklassi tasud
  15000
  122.05   Osalus hooldekodu teenuste katmisel
  15000
  122.05   Sotsiaalteenuste kasutamise eest
  10700
  122.11   Korterite üür
  16107
  122.11   Laekumine vee eest (Rannu elanikud)
  170000
  122.11   Muud laekumised (korteriomandi seadmine)
  5300
  122.12   Laekumine kanalisatsiooni eest (Rannu elanikud)
  130000
  122.12   Laekumine prügiveo eest (Rannu elanikud)
  45000
  122.15   Koopiad, jm. tellitud tööd
  2000
  129.11   Avalike rajatiste kasutamisõiguse tasu
  2000
  129.12   Tasu äritegevusega tegelemise õiguse loa eest
  1500
  129.31   Üüri- ja renditulud 
  15000
  131.01   Toodetud materiaalsete põhivarade müük
  10000
  141.01   Intressi- ja viivisetulud hoiustelt
  1853
  143.02   Kaevandamisõiguse tasu (kruus;turvas)
  325000
  143.04   Laekumine vee erikasutusest
  25000
  143.05   Jahirent
  1330
  152.01.1.02   Eraldised hariduskuludeks
  2725000
  152.01.1.04   Kaitseväe arvestuse pidamiseks
  1656
  152.01.1.06   Eraldised haridus- ja kultuuritöötajatele
  142000
  152.01.1.08   Koolipiima toetus
  18600
  152.01.1.11   Toimetulekutoetus
  138000
  152.01.1.14   Maavalitsus: täiendav hariduskulu
  40000
  152.01.1.17   Koolitoit
  145000
  152.01.2.17   Tasandusfond § 5 lõige 1
  3150000
  152.01.3.07   Teede kapitaalremondiks
  138000
  152.02   Teised omavalitsused koolikoha eest
  250000
  199.81.2   Eelmise eelarveaasta kulude katteks suunatud jääk
  364054
         
         
         
  4
    KULUD 
  12600000
  401
    Valitsemine kokku
  1346570
  401.1.1.1   Volikogu
  80000
  401.1.1.1   personalikulu
  59850
  401.1.1.1   majanduskulu
  20150
  401.1.1.2   Vallavalitsus
  1040839
  401.1.1.2   personalikulu
  635094
  401.1.1.2   majanduskulu
  405745
  401.6.2   Reservfond
  200000
  401.7   Laenu intressid
  25731
         
  403
    Avalik kord ja julgeolek
  103000
  403.1   Politsei
  5000
  403.2   Päästeteenistus
  88000
  403.2   personalikulu
  24665
  403.2   majanduskulu
  63335
  403.6   Hukkunute vedu ekspertiisi
  10000
         
  404
    Majandus
  405000
  404.2.1.1   Maakorraldus
  115000
  404.2.1.1   personalikulu
  104130
  404.2.1.1   majanduskulu
  10870
  404.5.1.1   Vallateede- ja tänavate korrashoid
  180000
  404.7.3   Turism - Võrtsjärve Sihtasutus
  45000
  404.7.3   Turism - Tartumaa Turism
  10000
  404.4.3   Ehitus
  55000
  404.4.3   personalikulu
  52065
  404.4.3   majanduskulu
  2935
         
  405
    Keskkonnakaitse
  453000
  405.1   Hajaasustuse prügi
  83000
  405.1   personalikulu
  4339
  405.1   majanduskulu
  78661
  405.1   Asutus Algor - Rannu asula prügi
  45000
  405.1   personalikulu
  4340
  405.1   majanduskulu
  40660
  405.2   Asutus Algor - heitvee käitlus 
  130000
  405.2   personalikulu
  78765
  405.2   majanduskulu
  51235
  405.4   Heakorrakulud
  195000
  405.4   personalikulu
  66750
  405.4   majanduskulu
  128250
         
  406
    Elamu- ja kommunaalmajandus
  392000
  406.1   Elamumajandus
  47000
  406.3   Asutus Algor - veevarustus
  170000
  406.3   personalikulu
  86775
  406.3   majanduskulu
  83225
  406.4   Tänavavalgustus
  110000
  406.6.2   Kalmistu
  65000
  406.6.2   personalikulu
  52065
  406.6.2   majanduskulu
  12935
         
  407
    Tervishoid
  68000
  407.2   Ambulatoorsed teenused
  28000
  407.3    Haiglateenused
  40000
         
  408
    Vaba aeg, kultuur ja religioon
  1533000
  408.1.6   Muusikaklass
  208000
  408.1.6   personalikulu
  192240
  408.1.6   majanduskulu
  15760
  408.1.8   Spordiüritused
  120000
  408.1.8   personalikulu
  67284
  408.1.8   majanduskulu
  52716
  408.2.1   Raamatukogud (3)
  350000
  408.2.1   personalikulu
  179464
  408.2.1   majanduskulu
  170536
  408.2.2   Rahvamajad (2)
  800000
  408.2.2   personalikulu
  396500
  408.2.2   majanduskulu
  403500
  408.2.12   Seltsitegevus
  20000
  408.3   Vallaleht
  35000
  408.3   personalikulu
  16821
  408.3   majanduskulu
  18179
         
  409
    Haridus
  6305000
  409.1.1   Rannu Lasteaed
  700000
      personalikulu
  501320
      majanduskulu
  143680
      toidukulud
  55000
  409.2.0.1   Rannu Keskkool
  4972000
      personalikulu kokku
  3640012
      sh. õpetajad
  2771594
      majanduskulu kokku
  1259708
      sh. koolipiim 1-4.klass
  25000
      toidukulu riigilt
  145000
      toidukulud vald
  170000
      töövihikud vald
  50000
      töötajate koolituskulud
  65283
      õpikud riigilt
  72280
  409.2.0.1   Koolikoha eest teistes omavalitsustes
  280000
  409.2.0.1   Rannu valla laste toit Puhja Gümnaasiumis
  20000
  409.2.0.1   Rannu valla laste töövihikud teistes omavalitsustes
  13000
  409.6.1   Õpilasveo eriliinid
  320000
         
  410
    Sotsiaalne kaitse
  815000
  410.1.2.1   Tartu Maarja Tugikeskus - õpilaskodu
  33600
  410.2.1   Sotsiaalkorter - päevakeskus
  53400
  410.2.1   personalikulu
  16660
  410.2.1   majanduskulu
  36740
  410.2.1   Üldhooldekodud
  180000
  410.2.2   Sotsiaalhoolekanne
  36000
  410.2.2   personalikulu
  31239
  410.2.2   majanduskulu
  4761
  410.2.2   Toetus vanurite kaubabuss
  6000
  410.4.3   Toetused peredele
  175000
      sünnitoetus
  30000
      matusetoetus
  30000
      sotsiaalabitoetus
  100000
      toetused õpilastele (kooli lõpu toetus)
  15000
  410.6   Eluasemeteenused (Rannu 4-17)
  40000
  410.7.2   Toimetulekutoetus
  138000
  410.7.3   Mitterahalised toetused (jõulupakid, raamatud)
  22000
  410.9.1   Sotsiaalse kaitse haldus
  131000
  410.9.1   personalikulu
  126692
  410.9.1   majanduskulu
  4308
         
  3
    Laenu tagastamine Ühispangale
  171430
         
      Investeeringud kokku
  1008000
  401.1.1.2 231,01 Sõiduauto soetus
  100000
  404.5.1.1 231.02 Vallateede remont
  238000
  404.7 231.02 Järvemuuseumi kaasfinantseerimine
  40000
  404.5 231.02 Väike-Rakke bussipeatuse ehitus
  25000
  405.2 231.02 Veekaitsealased projektid
  135000
  406.3 229 Veetrassid (eraldised ettevõtjatele ja kodanikele)
  20000
  408.2.1 231.02 Kureküla raamatukogu remont
  50000
  408.2.2 231.02 Rannu Rahvamaja katus
  20000
  408.2.2 231.02 Tamme klubi remont
  50000
  409.1.1 231.02 Lasteaia remont
  200000
  409.1.0.2 231.02 Rannu KK võimla aknad
  100000
  409.1.0.2 212.15 Rannu KK koolipingid
  30000