RANNU VALD

EELARVE 2002
 
Osa Ptk.
Tulud
Summa
011 01 Üksikisiku tulumaks
3230000
011 11 Maamaks
700000
Maksud
3930000
012 02 Riigilõiv
600
013 72 Kantseleiteenused
2000
014 3002 Tulu vallasvara müügist
32000
014 52 Vee erikasutus
25000
014 53 Maavarad (kruus,turvas)
475000
014 54 Jahirent
1300
014 7099 Tulu vara kasutamisest (rent)
15000
Tulu varadelt
548300
015 01 Finantstulud
2834
016 0309 Lasteaia õppekulud
15000
016 0310 Lasteaia toiduraha
60000
016 0312 Kooli toiduraha
140000
016 0325 Huvikooli õppetasu
15000
016 0514 Rahvamaja omatulu
22000
016 0930 Korterite üüritulud
19538
016 0933 Tulu veest ja kanalisatsioonist
445000
016 0937 Tulu prügiveost
55000
016 62 Avalike rajatiste kasutusõiguse tasu
2000
016 63 Kauplemislubade tasu
1500
Laekumine majandustegevusest
775038
018 01 Kulude katteks suunatud jäägid
149828
017 30 Võrtsjärve mängud
51000
017 3173 Laekumine haridusteenustelt
200000
159 0301 Riigi toetusfond
3093000
159 0315 Eraldised hariduskuludeks
2483000
132 60 Sõjaväeline arvestus
14400
755 Laekumised KIK-st (prügilad, projektid)
440000
360 KOV omandireformi reservfond
10000
Arvlemised,ülekanded,laekumised
6291400
TULUD KOKKU
11700000

 
Osa Ptk.
Kulud
Summa
270 01 Vallavolikogu
80000
270 04 Vallavalitsus
1098000
270 02 Valimised
32000
270 Kokku valitsemine
1210000
272 12 Politsei
5000
272 21 Päästeamet
60000
272 Kokku korrakaitse
65000
273 11 Rannu Lasteaed
550000
273 13 Rannu Keskkool
1430000
273 26 Muusikaklass
180000
273 26 Toetus Elva Muusikakoolile
15535
273 21 Õpilaste vedu
370000
273 Kokku Haridus
2545535
285 73 Koolituse eest teistele OV-le
200000
275 05 Piirkondlikud üritused
20000
275 14 Rahvamajad (3)
754000
275 12 Raamatukogud (3)
275000
275 Kokku kultuur
1049000
276 05 Sport
100000
277 21 Vallaarst
17644
277 Toetus tervishoiule
53956
277 Kokku tervishoid
71600
278 13 Eluasemeteenus
15000
278 12 Kodune sotsiaalabi
40000
278 30 Toimetulekutoetus
280000
278 21 Hooldekodud
210000
278 39 Ühekordsed toetused
50000
278 35 Hoidekodu (lapsinvaliid)
24000
278 39 Vanurite kaubanduslik teenindamine
6000
278 35 Toiduraha toetus õpilastele
122800
278 39 Matusetoetus
30000
278 35 Jõulupakid
17200
278 39 Toetused laste sünni puhul
16000
278 39 Toetus emadele
40000
278 35 Kingitused kooliminejatele
2000
278 35 Õpilaste toetused
22000
278 Kokku sotsiaalabi
875000
279 21 Elamumajandus
30000
279 2301 Tänavavalgustus
90000
279 2304 Haljastus-korrastustööd
198000
279 2306 Kalmistu
60000
279 25 Vallateed
155000
279 50 Maakorraldus
10000
279 2308 Prügiveo kulud (hajaasustus)
41000
279 Kokku majandus
584000
283 Reservfond
110000
285 04 Võrtsjärve Sihtasutus
45000
Kokku tegevuskulud
6855135
273 13 Kooli toiduraha
140000
273 11 Lasteaia toiduraha
60000
273 11 Lasteaia õppekulud
15000
273 13 Hariduskuludeks kool
2480000
273 11 Hariduskuludeks lasteaed
3000
276 05 Võrtsjärve mängud
51000
279 33 Kulud Algor vesi ja kanalisatsioon
445000
279 2308 Prügivedu Rannu, Kaarlijärve elanikud
55000
279 61 Loodusobjektide projektid
40000
Kokku sihtotstarbelised
3289000
288 06 Laenu tagastamine EÜP-le
171430
288 06 Laenuintressi tasumine EÜP-le
42370
275 14 Tamme klubi katus (ületulev)
62065
279 25 Vallateede kapitaalremont
130000
273 13 Rannu KK koolipingid
30000
273 13 Rannu KK remont+valgustus
150000
273 13 Algklasside kapitaalremont
390000
279 61 Kureküla veetrass
10000
279 21 Kortermajade küttesüsteemide ümberehitamise toetus
100000
279 2308 Prügimägede likvideerimiskulud
445000
278 13 Sotsiaalkorteri remont
25000
Kokku investeeringud
1342065
KOKKU KULUD
11700000

 
Avaleheküljele