Rannu valla 2001.a. eelarve täitmine


Tulud
Täpsustatud

eelarve

Täitmine
Vahe + -
Täitmise %
Üksikisiku tulumaks 
2,845,000
2,873,933
28,933
101,0
Maamaks
605,000
571,922
-33,078
94,5
Riigilõiv
650
625
-25
96,2
Kantselei tulud
2,000
1,991
-9
99,6
Vara müük
30,350
30,350
0
100,0
Ressursimaks
150,000
215,614
65,614
143,7
Renditulud
20,000
21,768
1,768
108,8
Jahirendist
1,330
1,330
0
100,0
Muusikakooli tasu
15,000
17,271
2,271
115,1
Rannu Rahvamaja omatulu 
33,000
33,445
445
101,3
Sõjaväearvestus
14,400
14,400
0
100,0
Kauplemisload
1,200
1,500
300
125,0
Platsitasud 
2,000
2,575
575
128,8
Üüritulu
15,342
15,778
436
102,8
Riigi toetusfond
2,728,000
2,728,000
0
100,0
Õpilaste sõidusoodustus
320,000
320,000
0
100,0
Laekumine koolituse eest
220,000
230,325
10,325
104,7
Fondid ja muud fin.allikad
23,000
26,000
3,000
113,0
Kulude katteks suunatud jääk
90,215
90,215
0
100,0
Finantstulud 
2,621
2,621
0
100,0
Kokku tulud kuludeks
7,119,108
7,199,663
80,555
101,1
Pangalaen investeeringuteks
600,000
600,000
0
100,0
Sihtotstarbelised
Kooli toiduraha
121,514
121,514
0
100,0
Lasteaia toiduraha
52,301
52,301
0
100,0
Lasteaia õppekulud
14,750
14,750
0
100,0
Toimetulekutoetus 
298,038
298,038
0
100,0
Hooldamine perekonnas
44,100
44,100
0
100,0
Toetusfond koolile
2,117,000
2,117,000
0
100,0
Tiigrihüppe SA
24,998
24,998
0
100,0
Raamatuaasta Rannu Rmk.
600
600
0
100,0
Reoveepuhasti lõpetamine
200,000
200,000
0
100,0
Keskkonnafond (jõesuu projekt)
25,950
25,950
0
100,0
Maa-amet vabade maade kindlakst.
36,519
36,519
0
100,0
Kokku sihtotstarbeks
3,020,895
3,020,895
0
100,0
KOKKU TULUD
10,740,003
10,820,559
80,556
100,8
Kassatagavara
100,000
100,000

Kulud
 
Vallavolikogu
70,000
70,000
0
100,0
Vallavalitsus
1,007,000
1,005,811
-1,189
99,9
TOL-liikmemaks
49,625
49,625
0
100,0
Kokku valitsemine
1,126,625
1,125,436
-1,189
99,9
Politsei
1,000
0
-1,000
0
Päästeamet
50,000
48,407
-1,593
96,8
Kokku korrakaitse
51,000
48,407
-2,593
94,9
Rannu Lasteaed
483,000
486,516
3,516
100,7
Rannu Keskkool
1,525,000
1,531,045
6,045
100,7
Toetus haridusele
53,945
53,942
-3
100,0
Muusikaklass
180,680
177,114
-3,567
98,0
Toetus Elva Muusikakoolile
22,248
18,540
-3,708
83,3
Õpilaste vedu
360,000
359,315
-685
99,8
Kokku haridus
2,624,873
2,626,472
1,599
100,1
Koolituse eest teistele OV
220,000
218,580
-1,420
99,4
Rahvamajad (3)
742,748
742,824
76
100,0
Raamatukogud (3)
265,000
260,898
-4,102
98,5
Kokku kultuur
1,009,748
1,005,722
-4,026
99,6
Sport
70,000
69,296
-704
99,0
Vallaarst
17,560
17,556
-4
100,0
Toetus tervishoiule
47,175
47,175
0
100,0
Kokku tervishoid
64,735
64,731
-4
100,0
Eluasemeteenus
23,500
23,430
-70
99,7
Kodune sotsiaalabi
21,000
17,690
-3,310
84,2
Hooldekodudele
158,100
159,521
1,421
100,9
Ühekordsed toetused
45,000
45,189
189
100,4
Hoidekodu (lapsinval.)
28,200
28,200
0
100,0
Vanurite kaubanduslik teenindamine 
6,000
6,000
0
100,0
Toiduraha toetus koolile
97,005
105,347
8,342
108,6
Matusetoetus
22,000
23,000
1,000
104,5
Jõulupakid
13,441
13,623
182
101,4
Sünnitoetus
15,000
16,000
1,000
106,7
Sünnitunnist. kätteandmine
1,974
1,474
-500
74,7
Toetus emadele
40,000
31,744
-8,256
79,4
Kooliminejate kingitused
1,078
1,078
0
100,0
Õpilaste premeerimine
402
402
0
100,0
Toetus kooli lõpetamisel
16,500
16,500
0
100,0
Kokku sotsiaalabi
489,200
489,198
-2
100,0
Elamumajandus
36,540
38,211
1,671
104,6
s.h. elanike prügivõlg
11,667
Tänavavalgustus
51,000
53,248
2,248
104,4
Haljastus-korrastustööd
108,000
109,039
1,039
101,0
Kalmistud
43,000
43,026
26
100,1
Vallateed
104,708
104,460
-248
99,8
Viidad, liiklusmärgid
7,479
7,748
-1
100,0
Veemajandus
66,060
65,307
-753
98,9
Loodushoid
23,000
22,720
-281
98,8
Kokku majandus
439,787
443,490
3,703
100,8
Laenuleping + intress
20,000
19,486
-514
97,4
Võrtsjärve Sihtasutus
45,000
45,000
0
100,0
Erakorraline toetus
5,000
5,000
0
100,0
Kokku tegevuskulud
6,165,968
6,160,817
-5,151
99,9
Kooli toiduraha
121,514
123,962
2,448
102,0
Lasteaia toiduraha
52,301
57,856
5,555
110,6
Lasteaia õppekulud
14,750
13,975
-775
94,7
Toimetulekutoetus 
298,038
298,038
0
100,0
Hooldamine perekonnas
44,100
44,100
0
100,0
Reoveepuhasti lõpetamine
200,079
200,079
0
100,0
Tiigrihüppe arvuti koolile
24,998
24,998
0
100,0
Raamatuaasta Rannu Rmk.
600
600
0
100,0
Koolitus: lpk. õpet. ekskursioon
5,125
5,125
0
100,0
Vabade maade kindlaksmääramine
36,519
36,519
0
100,0
Keskkonnafond (Jõesuu projekt)
25,950
20,030
-5,920
77,2
Hariduskuludeks (maavalitsus)
80,000
80,000
0
100,0
Toetusfond koolile
2,117,000
2,117,000
0
100,0
Kokku sihtotstarbeks
3,020,974
3,022,282
1,308
100,0
Kaarlijärve bussijaam
9,440
9,440
0
100,0
Rannu Rahvamaja rõdu põrand
30,000
30,000
0
100,0
Rannu parkla tee 
22,992
22,992
0
100,0
Vallateede kap.remont
183,548
183,547
-1
100,0
Rannu KK koolipingid 2 kmpl.
56,664
56,664
0
100,0
Tamme klubi katus (üleminev) 
242,055 
179,991
-62,064
74,4
Rannu Keskkooli aknad + fassaad
450,000
450,000
0
100,0
Rannu KK võimla kõrvalruumid
137,000
135,873
-1,127
99,2
Rannu KK võimla põrand
296,489
296,489
0
100,0
Rannu Keskkooli võimla katus
34,300
34,282
-18
100,0
Rannu Rahvamaja vihmarennid
13,800
13,800
0
100,0
Kortermajade katlad, korstnad
30,000
27,780
-2,220
92,6
Rannu KK söökla põrand
46,773
46,773
0
100,0
Kokku investeeringud
1,553,061
1,487,630
-65,431
95,8
KOKKU KULUD
10,740,003
10,670,730
-69,273
99,4
Kassatagavara
100,000
100,000
Tulude ülekaal kuludest
149,828
Avaleheküljele